Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА БАКАЛАВРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТДЕЛНИ НЕЗАЕТИ МЕСТА ОТ 26 ЮЛИ ДО 28 ЮЛИ

понеделник, 26 юли 2021 15:02 /
Начало:
понеделник, 26 юли 2021 15:00
Край:
сряда, 28 юли 2021 23:55
Място:
Подробности:

Желаещите да участват в допълнителния прием за попълване на отделни незаети места, подават документи за кандидатстване в срок от 26 до 28 юли 2021 г..

Кандидат-студентите могат да подадат документи, ако отговорят на следните условия:

 • да притежават диплома за средно образование;
 • да са положили успешно конкурсен изпит в УНСС;

или

 • да имат оценка от държавен зрелостен изпит за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация.

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература

или

 • да са първенци от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Подаването на кандидатстудентски документи за допълнителния прием и класиране се извършва:

За онлайн подаване на документи е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за средно образование и да попълните желаните специалности за участие в допълнителното класиране.

При онлайн подаване на документи, таксата се заплаща с банкова карта с 3Д верификация.

Заплащането става в приложението.

За информация или възникнали технически проблеми, може да позвъните на номер (02) 8195 753 всеки делничен ден от 14.00 до 16.00 часа или да пишете на email: [email protected]

 • В Центъра за прием на документи в УНСС и РЦДО – Хасково, кандидат-студентите подават следните документи:
 1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС).
 2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него).
 3. Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС.
 4. Състезателна карта (по образец за УНСС).
 5. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.
 6. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България.
 7. Вносна бележка за платена такса за участие в класиране по документи (вкл. кандидатите със сертификат) – 50 лв.

Таксата за участие в класирането по документи  (при подаване на документи в ЦПД и РЦДО - Хасково) се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG95 TEXI 9545 3110 5377 01

Банка: ТЕКСИМ БАНК АД - BIC: TEXIBGSF

Титуляр: РЦДО ХАСКОВО

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За „основание за плащане“ се изписва „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА“.

От такса за участие в класиране по документи се освобождават:

а) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% - представят решение на ТЕЛК;

б) военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;

в) кръгли сираци до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;

г) майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;

д) близнаци - акт за раждане;

е) лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.

8. Внесена такса за допълнителен прием и класиране не се връща.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или със заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

 

За информация:

СПЕЦИАЛНОСТИ (шифри) – за попълване на отделни незаети места


30 юли

обявяване на допълнителното класиране

2 август - 4 август

записване на класираните – онлайн и на място в УНСС, партерен етаж,  отдел „Студенти-бакалавър“. Новоприетите студенти - дистанционно обучение в регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център.