Структура

Комисия по количествените изисквания за заемане на академични длъжности

Председател
Членове