Структура

Съвет по хабилитацията

Председател
Членове