Обновено: петък, 22 април 2016 15:58

Становище ЕК 04.16 г. - Взаимоотношения между студенти

СТАНОВИЩЕ

на

Комисията за академична етика на УНСС

 

На заседание, проведено на 13.04.2016 г., Комисията за академична етика разгледа казус, по който беше сезирана от Декана на един от факултетите на УНСС. Казусът е свързан с оплакване на студентка за проявена спрямо нея агресия и императивно поведение от страна на нейни състуденти, провокирани според нея от заболяването й.

След проучване на случая и разисквания по темата Комисията установи, че студентка на УНСС е сезирала националната Комисия за защита от дискриминация. Тя е предприела това действие, тъй като й било съобщено, че в университета може да подава оплаквания само срещу преподаватели, не и срещу други студенти.

Комисията препоръчва на студените в УНСС да се запознаят с Правилника за дейността на Комисията за академична етика. Съгласно чл. 13 от същия право на оплакване до Комисията имат физически и юридически лица, числящи се в общността на УНСС, които са лично морално засегнати от действия на колеги, служители и др.

Във връзка с разглеждания случай Комисията се обедини около следното:

1. При нарушение на Етичния кодекс на УНСС студентите могат да сезират Комисията за академична етика, независимо дали се касае за нарушение от страна на преподавател, състудент или служител в университета.

2. Студентите следва да оказват съдействие на Комисията като се явяват на заседанията, на които са поканени, и разясняват засягащите ги конкретни действия и факти. Комисията може да помогне за разрешаване на конфликтите чрез посредничество, само ако спорещите страни й съдействат.

3. Комисията напомня на студентите на УНСС, че трябва да познават и спазват етичните правила, заложени в Етичния кодекс на УНСС. Тяхното познаване и прилагане е важна предпоставка за установяване на академизъм в отношенията им и е гаранция за провеждане на учебния процес в благоприятна и спокойна среда, която е абсолютно необходима за бързото и ефективно усвояване на знанията.

4. Комисията обръща внимание, че една от основните академични ценности на Университета е хуманизмът, чиято проява е уважението към човека. Студентите трябва да изграждат отношенията помежду си въз основа на взаимно уважение и толерантност един към друг. Недопустими са проявите на дискриминация, насилие и нелоялност.

5. Студентите следва да си помагат при усвояването на учебния материал. При възлагане на общ проект на няколко студенти всеки един от тях трябва активно да участва в изготвянето му. Добре е да се припомни, че в Етичния кодекс възползването е обявено като недопустима практика в научните изследвания, обучението и академичното общуване. Еднакво неетични са както недобросъвестното възползване от чужд авторитет и име, така и възползването от чужд труд, което се приема за експлоатация.

6. Като възпитаници на УНСС студентите не трябва да забравят принадлежността си към висшето учебно заведение, както и задължението да утвърждават и издигат имиджа на Университета.

 

 

21.04.2016 г.

Председател на Комисията по академична етика

Проф. д-р Валентина Драмалиева