Обновено: петък, 15 април 2016 17:20

Синдикална секция към КТ "Подкрепа" при УНСС

В УНСС през декември 2015 г. се създаде синдикална секция, която е редовно регистрирана към КТ „Подкрепа“. Синдикалната секция се представлява от гл.ас. д-р Валери Апостолов - председател.

Нашата цел е диалог с работодателя за постигане на хармонични отношения между двете страни. Социалният диалог гарантира спазването на трудовото законодателство, правата и интересите на двете страни.

КТ “Подкрепа” е представителна организация на работниците и служителите на национално равнище и участва в Националният съвет за тристранно сътрудничество.

КТ “Подкрепа” е независима от държавните, административните органи, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения.

КТ “Подкрепа” има за цел и предмет на дейност защита на правата, достойнството, професионалните и социалните интереси на членовете на организацията в Конфедерацията чрез:

 • Осигуряване на правата в сферата на професионалната дейност, заплащането на труда, социалните условия, техническата безопасност и охраната на труда.
 • Защита на здравето, материалните, обществените и културните интереси на своите членове и техните семейства.
 • Съгласуване и защита интересите на работниците и служителите с тези на работодателите за просперитета на предприятията, с приоритет на работниците и служителите.
 • Полагане на системни усилия за осъществяване на пълното равенство между мъжете и жените при реализиране на трудовите им права.
 • Провеждане на обучение, консултации и квалификация в областите на трудово- правните отношения, социалното осигуряване, условията на труд, екологията, индустриалните отношения, заетостта, професионалната квалификация, преквалификация и основите на гражданското общество.
 • Влияние върху формирането на социално-икономическата политика на държавата за подобряване материалното състояние и справедливото разпределение на обществения продукт въз основа на принципите на социалното партньорство.
 • Да се бори срещу дискриминация поради расова, национална, етническа или религиозна принадлежност

КТ “Подкрепа” осъществява своите задачи като:

 • Представлява и защитава своите членове пред работодателите, изпълнителната и съдебната власти и органите на държавната администрация, както и пред обществени, политически и други организации. 
 • Участва в преговори с работодателите, национални и регионални институции за сключване на колективни трудови договори и споразумения в условията на тристранно сътрудничество.
 • Упражнява контролни права, предоставени от Кодекса на труда и информира своевременно органите по спазване на трудовото законодателство на всички нива за констатирани нарушения.
 • Оказва материална, морална и друга специализирана помощ на своите членове.
 • Развива синдикалната солидарност между членовете на Конфедерацията.

Ръководството на синдикалната секция е в състав:

Председател: доц. д-р Галина Димитрова

Секретар: доц. д-р Вяра Стоилова

Контакти: кабинет 2053; тел. (02) 8195 310