Обновено: понеделник, 15 февруари 2016 13:19

Становише ЕК 01.2016 г. - Поведение в социалната мрежа

Становище

на

Комисията за академична етика на УНСС

 

На две поредни редовни заседания, проведени на 19.01. и 26.01.2016 г., Комисията за академична етика разгледа казус, свързан с постъпило оплакване от бивш студент на УНСС срещу използваните обидни квалификации и език от преподавател на Университета в контекста на водените между двамата публични спорове в социалната мрежа Фейсбук.

След задълбочени проучвания и разисквания Комисията взе следните решения:

 

  1. Комисията не се произнася по съществото на водените спорове и защитаваните позиции в социалната мрежа по този случай, основавайки се на разбирането за свободата като основна академична ценност. Същевременно обръща внимание, че свободата винаги е свързана с поемането на определена отговорност.
  2. Комисията смята, че е недопустимо при общуването в академичната среда да се използват обидни квалификации и език, защото са проява на нетолерантност, нехуманност, незачитане на човешкото достойнство и дискриминация. Това нарушава Етичния кодекс на УНСС в няколко части – І. Общи правила и ІІ. Основни академични ценности, норми, отговорности.
  3. Заедно с това Комисията смята, че е също толкова недопустимо за хората, свързани с УНСС - преподаватели, изследователи, докторанти, студенти и служители - да използват обидни квалификации и език в публичната среда извън университета, което включва и дискусиите в социалната мрежа Фейсбук, поне по две причини:

Първо, защото уронват доброто име на УНСС като уважавана академична институция, която се идентифицира с посочените в Етичния кодекс ценности, и същевременно нарушават Етичния кодекс в част I. Общи правила, където е посочено, че те трябва да пазят имиджа на Университета, защото имиджът е основен ресурс на тази институция;

Второ, защото подобно поведение е и нарушение на Етичния кодекс в част VІІ. Поведение и дейност извън университета, където е посочено, че преподавателите, изследователите, докторантите, студентите и служителите, в качеството си на частни лица извън Университета, се ангажират да спазват етичните стандарти, които са определени в този кодекс.

  1. Комисията благодари на възпитаника на УНСС, подал оплакването, за неговата загриженост за доброто име на Университета и за съпричастността му към академичната институция. Комисията изразява към всички в публичната мрежа извиненията на преподавателя, който се е увлякъл в предизвикателствата на водената дискусия, без да съобрази, че като използва остър и обиден език не само изразява личната си позиция, но злепоставя институцията, която уважава.
  2. Комисията благодари на преподавателя, срещу когото е отправено оплакването, за оказаното пълно съдействие в проучването на казуса, за проявеното разбиране към изискванията на Комисията, за съпричастността към посочените по-горе аргументи, за преосмислянето на първоначалната си позиция, за изразеното съжаление по повод обидните квалификации и за готовността да се извини за използвания груб език в дискусиите си в социалната мрежа.
  3. Комисията обръща внимание на всички преподаватели, изследователи, докторанти, студенти и служители на УНСС, че при регистрацията си във Фейсбук те са свободни да посочат или да не посочат местоработата си в УНСС. Когато обаче изберат да я посочат, от тях се очаква да спазват и съответните ангажименти към тази уважавана институция. И това не трябва да се разглежда като ограничаване на личната им свобода, а като поемане на отговорност.
  4. Комисията препоръчва на преподавателите, изследователите, докторантите, студентите и служителите да спазват Етичния кодекс на УНСС и да не уронват доброто име на университета с поведението си не само в академичното общуване, но и в публичното общуване извън университета, включително и в социалните мрежи.

26.01.2016 г.

Председател на Комисията за академична етика:

проф. д-р Валентина Драмалиева