100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 15 февруари 2016 13:20

Становише ЕК 11.2014 г. - Поведение на служител

Изх. № 06

10.11.2014 г                                                          

 

С Т А Н О В И Щ Е

nа Комисията за академична етика на УНСС

 

На свое редовно заседание на 21.10.2014 г. Комисията за академична етика на УНСС се срещна лично с Живка Будинова, служител в УНСС, във връзка с  получено  оплакване  на 09.10.2014 г. срещу нея . Оплакването е постъпило от Теодора Златевска, наскоро дипломирана студентка от УНСС, по повод недопустимо ниската култура, демонстрирана от служителката в служебен телефонен разговор между двете. Приложен е запис на този разговор като доказателство, че се уронва достойнството на студентката и авторитетът на УНСС, поради което потърпевшата настоява за дисциплинарно наказание на служителката. Комисията разгледа и постъпилото писмо в подкрепа на служителката, подписано от 21 нейни колежки от отдел „Студенти – бакалавър“, както и от нейния ръководител - Мария Христова – зам.-директор „Студенти“ и началник отдел „Студенти – бакалавър“.

След разисквания Комисията взе следните решения:

  1. Смята за недопустимо поведението на служителката Живка Будинова, защото то е проява на непрофесионално изпълнение на служебните й задължения, а заедно с това нарушава етичния кодекс на УНСС в частта, третираща отношенията със студентите, и уронва доброто име на университета.
  2. Оценява като тревожно писмото в подкрепа на г-жа Будинова от нейните колежки, защото то показва, че колегията няма адекватна чувствителност за сериозността на провинението й, както и за значимостта на етичните стандарти в академичния живот, който трябва да балансира отношенията между преподаватели, студенти и служители. Още по-тревожно е твърдението в писмото, че Живка Будинова не греши повече от всички останали – т.е. грубото отношение на служителите е обичайна практика, а не е изключение.
  3. Обръща внимание на г-жа Мария Христова - зам.-директор „Студенти“ и началник отдел „Студенти – бакалавър“, че носи отговорност за поведението на своите служители и от нея се очаква да взима мерки, за да не допуска подобни нарушения на добрата академична практика и деловата вежливост, а не да ги защитава и утвърждава, подкрепяйки ги дори писмено.
  4. Препоръчва на г-жа Мария Христова, ръководител на отдела да вземе мерки, за да не допуска подобно поведение от страна на служителите в нейния отдел.
  5. Препоръчва на служителите да спазват Етичния кодекс на Университет за национално и световно стопанство и да не  уронват доброто име на университета.
  6. Препоръчва на дирекция „Човешки ресурси“ периодично да организира обучение на служителите на УНСС, за да придобият етическа компетентност – убеденост за необходимостта от етическите стандарти и умения да ги съблюдават в работата си.

 

 

Председател на Комисия за

академична етика на УНСС:

(проф. д.ик.н. Пламен Мишев)