Обновено: петък, 29 януари 2016 11:26

Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2015 г.

През изминалия период Комисията за академична етика в УНСС, като обществен  орган избран от Академичния съвет на УНСС, работи в изпълнение на приетия от Общото събрание на УНСС Етичен кодекс на Университета.

 

Членовете на Комисията за академична етика в УНСС уп­раж­ня­ваха сво­ите фун­к­ции в интерес на професионалните и етични стандарти между членовете на университетската общност, институционалната и междуличностна лоялност, свободата на научните изследвания и обучението на студентите, положителния имидж на УНСС сред академичните среди и обществеността.

 

Своята дейност Комисията за академична етика в УНСС осъществяваше в тясно сътрудничество и взаимодействие с Омбудсмана на УНСС и Ръководството на Университета.

 

Комисията за академична етика през годината беше сезирана с многобройни писмени сигнала и с няколко устно внесени сигнала за възникнали конфликтни ситуации. 

 

Обобщено разглежданите проблемни ситуации и търсенето на решения по тях, бяха от сферите на:

  • Конфликти при оценката на академичните качества и академичното израстване;
  • Липса на солидарно участие в колективните дела на катедрата;
  • Себичност и само личен интерес в ущърб на учебно-преподавателската работа и университетските и факултетни прояви;
  • Конфликти в катедрените колективи;
  • Конфликти служители - студенти и между студенти;

 

 

Принцип в работата на Комисията за академична етика беше със съгласието на страните да урежда конфликтите между тях чрез медиация (посредничество). Във всеки един стадий на разглеждането на казусите Комисията препоръчваше и подканваше страните към споразумяване. В болшинството от случаите това беше постигнато. За тази цел разговорите със заинтересованите страни бяха провеждани на общи заседания на комисията. Този подход би трябвало да продължи, защото предотврати разрастване на конфликтите и появата на скандали и коментари извън засегнатите от проблема страни. По същите съображения по не всички случаи бяха водени протоколи и оформяни писмено решения.

По основните възникнали конфликти, които носеха принципен и важен характер бяха оформяни и дори „качвани“ в интернет страницата на комисията официални становища, които обикновено имаха силен обществен отзвук. Точно поради силният обществен отзвук за много от разрешаваните от комисията казуси, които нямаха принципен характер не бяха оформяни официални становища или съответно, когато бяха оформяни становища, те не бяха  „качвани“ в сайта на университета.

При разглеждането на случаите членовете на Комисията за академична етика се ръководеха единствено от нормите на Етичния кодекс и своите свободни убеждения.

През следващата година Комисията за академична етика следва да  усъвършенства своята дейност. Става дума за нещо, което не успяхме през 2015 г. - да изведе и даде публичност, заедно с проблемните зони в зачитането на основните академични ценности и придържането към университетските норми, на модели и звена с „добра академична практика”.

Комисията за академична етика положи усилия през 2015 г. да прилага принципите на законност, независимост, обективност, справедливост, дискретност, публичност и толерантност и да даде равни възможности за защита на правата и законните интереси на преподавателите, студентите и администрацията в УНСС по възникналите казуси.

През 2015 г. настъпиха промени в състава на комисията. С решение №  6/02.12.2015 г   на АС от състава на комисията бяха освободени председателят на комисията проф. д.ик.н. Пламен Мишев и члена на комисията проф. д-р Димитър Димитров  поради избирането им за декани на факултети. За председател на комисията беше утвърдена проф. д-р Валентина Драмалиева, а за нови членове бяха утвърдени доц.д-р Венелин Бошнаков и гл.ас. д-р Павел Смолички.

 

Декември 2015 г.      Председател на Комисията за академична етика:

                                                                       /Проф.д.ик.н. Пламен Мишев/