Обновено: петък, 29 януари 2016 11:18

Правилник за дейността на Комисията за академична етика

Раздел I

Общи положения

 

 

Член 1     1. С този Правилник се определят функциите, устройството и дейност­та на Комисията за академична етика в УНСС.

Член 2      1. Целта на Комисията за академична етика е да насърчава и гарантира спазването на Етичния кодекс на УНСС.

Член 3     1. Комисията за академична етика в УНСС е обществен  орган избиран от Академичния съвет на УНСС, в рамките на неговия мандат, в изпълнение на приетия от Общото събрание на УНСС Етичен кодекс на УНСС.

2. Комисията за академична етика в УНСС в своята дейност се ръководи от Етичния кодекс и Правилниците на УНСС и свободните убеждения на своите членове.

Член 4     1. Членовете на Комисията за академична етика в УНСС уп­раж­ня­ват сво­ите фун­к­ции в интерес на високи професионални и етични стандарти между членовете на университетската общност, институционалната и междуличностна лоялност, свободата на научните изследвания и обучението на студентите, положителния имидж на УНСС сред академичните среди и обществеността в страната и чужбина.

Член 5             Своята дейност Комисията за академична етика в УНСС осъществява в тясно сътрудничество и взаимодействие с Омбудсмана на УНСС.

 

Раздел II

Основни функции

 

 

Член 6      1. Задачите на Комисията за академична етика са:

  • да наблюдава спазването на Етичния кодекс;
  • да изказва компетентни становища на основата на добри академични практики;
  • по всяко време и със съгласието на страните да урежда конфликтите между тях чрез медиация (посредничество);
  • да предлага на Академичния съвет и Ректорското ръководство  етично обосновани решения на по-сложни казуси.

2. В дейността си Комисията за академична етика се ръководи от принципите на законност, независимост, обективност, справедливост, публичност и толерантност, като дава равни възможности за защита на правата и законните интереси на преподавателите, студентите и администрацията в УНСС.

Член 7     1. Комисията за академична етика може да бъде сезирана, но също и да се самосезира, за да предприеме разглеждане на определен казус в академичната среда на Университета.

 

Раздел III

Устройство и дейност

 

Член 8      1. Комисията за академична етика (Комисията) се състои от Председател и четирима членове. Изборът им се осъществява от Академичния съвет на УНСС

Член 9      1. Комисията се събира на редовно заседание с оглед изпълнението на задачите си, но не по-рядко от веднъж на два месеца. Заседанието се свиква от Председателя. Дневният ред се обявява в поканата. В спешни случаи свикването може се извърши и по телефон. Комисията може да бъде свикана на заседание и по инициатива на всеки от членовете й.

Член 10    1. Комисията има кворум и може да взима решения, когато е свикана редовно и присъстват най-малко трима от нейните членове.
2. Комисията взима решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

Член 11   1. Комисията води за заседанията си протокол, който трябва да съдържа: място, дата, дневния ред,  списък на присъстващите и резултата от гласуването. Протоколът се подписва от Председателя (председателстващият).

 

Член 12   1. Говорител на Комисията е нейният Председател. Членовете на Комисията, включително нейният Председател не могат да правят предварителни публични изказвания, в които предпоставят решения на съответния орган.

Член 13    1. Право на жалба до Комисията имат физически и юридически лица, числящи се в общността на УНСС, лично морално засегнати от действия на колеги, служители и др.

2. Жалбите се подават в писмен вид и трябва да съдържат:
1. трите имена на жалбоподателя;
2. адрес (пощенски адрес / е-mail) и телефон за връзка;
3. предмет на жалбата:
3.1 кой текст от Етичния кодекс е нарушен според жалбоподателя;
3.2 как е засегнат личният интерес на жалбоподателя;
3.3 конкретно искане към Комисията.

3. Разглеждането на индивидуални жалби става на закрити заседания на Комисията.
 
4. Не се разглеждат: анонимни жалби; жалби по случаи, при които е налице висящо съдебно производство.

Член 14   1. По желание на страните между тях могат да се проведат срещи за доброволно уреждане на спора с посредничеството на Председателя или членове на Комисията.

2. За участие в процедурите се поканват заинтересованите страни, лично или чрез техни упълномощени представители. Комисията може да реши заинтересованите страни да не бъдат канени за участие в заседанията, когато прецени, че случаят е изяснен в достатъчна степен от получените писмени становища и/или проведени срещи със страните в производството по медиация. 

3. Ако предметът на жалбата не е свързан с въпроси на академичната етика и Комисията не е компетентна да я разгледа, това се съобщава на жалбоподателя.

4. Всеки от участниците може да поиска отвод на членове на Комисията при съмнение за конфликт на интереси. Членове на Комисия сами могат да обявят своя отвод, когато съществува основание за съмнение в тяхната безпристрастност.

5. Във всеки един стадий на разглеждането на казуса Комисията може да препоръчва и подканва страните към споразумяване.

6. При разглеждането на случаите Комисиите се ръководят единствено от нормите на Етичния кодекс и свободните убеждения на своите членове.

Член 15    1. В своите решения Комисията дава становище за наличие или не на нормите на Етичния кодекс на УНСС.

 Член 16  С оглед на доброволния характер на тяхното изпълнение, решенията, които взима Комисията, не подлежат на обжалване. Възобновяването на приключен спор по дадена жалба е допустимо, ако:
1. това е поискано от жалбоподателя или ответната страна; 
2. се доказват нови обстоятелства, които сами по себе си или във връзка с предишните мотиви за решението могат  да доведат до решение, значително различаващо се от първоначалното.

Член 17   1. Комисията може да организира публични дискусии по принципни въпроси на академичната етика, както и по въпроси от обществен интерес.

Член 18   1. Комисията се отчита за дейността и решенията си пред обществеността. Годишните отчети се публикуват в интернет.

Член 19    1. Комисията за академична етика изпълнява своите функции на обществени начала.

2. При нужда материално-технически и финансово (ДМА) дейността на Комисията се подпомага от УНСС по общия установен ред.

 

Раздел IV

Заключителни разпоредби

§ 1            Този Правилник е изготвен на основание чл. 16, ал. 3 от Правилника за дейността на УНСС и в изпълнение на решение на Общото събрание на УНСС от 19.12.2011 г. и на решение на Академичния съвет на УНСС от 25.01.2012 г.

§ 2              Правилникът е приет с Решение на АС на УНСС №2/07.03.2012 година.

§ 3            АС на УНСС дава разяснения по прилагането на този Правилник и решава допълнително възникнали специфични въпроси във връзка с неговото прилагане.