Обновено: понеделник, 21 януари 2019 13:57

Регламент на Национално състезание по приложна информатика

На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за съответното поднаправление и специалност. 

 

Национално състезание по приложна информатика 

Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика  

Ръководни органи на националното състезание по приложна информатика за учебна 2018/2019 

Тематичен въпросник за националното състезание по приложна информатика  

 

ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

Селектиране на учениците с формиран интерес и знания по Приложна информатика за потенциално позициониране като бъдещи студенти в УНСС; 

Засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и електроника  в страната за пълноценно усвояване на посочения учебния материал и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; 

Предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на приложната информатика; 

Осигуряване плавен преход на учениците от средното във висшето училище чрез балансиране на изискванията на изхода и входа; 

Стимулиране на най-добрите ученици в областта на информационните технологии за усвояване на допълнителни знания и обогатяване на уменията им; 

Развиване на сътрудничество между професионалните гимназии и УНСС.  

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО 

Ученици от XII клас на професионалните гимназии по информатика и електроника или ученици, които са запознати с материалите от тематиките по информатика и електроника, посочени по-долу 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

Дата на провеждане: 23.03.2019 г. 

Място на провеждане: в сградата на УНСС (Тестови център), гр. София 

Начало: 12,00 ч. за учениците, включени в първа група и 14,00 ч. за учениците, включени във втора група (при наличие на по-голям брой участници). 

Времетраене: 75 минути. 

Форма: Състезанието е индивидуално и се провежда под формата на електронен изпит. Учениците, които участват в него, решават тест, който включва 30 въпроса. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които само 1 е верен. 

 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: тестът включва: 

• Въпроси по тематики, включени в учебните програми на професионалните гимназии обучаващи по специалност: Системно програмиране, Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи и СОУ с профил информационни технологии; 

• задачи и казуси от изброените теми, изучавани по приложна информатика. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: посочена е в програмите по приложна информатика 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕПрофесионалните гимназии, СОУ  или индивидуалните кандидати заявяват желание за  участие в  състезанието  на  e-mail: test_unss@abv.bg  в срок до 15 март 2019 г. За целта се попълва формуляр – заявка за участие в състезанието по образец. 

ПРОВЕЖДАНЕ: Регистрирането на участниците в системата става чрез въвеждане на ЕГН и регистрационен номер, който ще бъде получен от участниците на e-mail, от който е подадена заявката им за участие в състезанието. Всеки ученик попълва индивидуален тест на компютър, като отбелязва верния отговор на всеки въпрос. До компютъра на всеки ученик има указание за работа с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. 

При влизането в залата всички ученици оставят своите телефони, чанти и всякакви електронни принадлежности в индивидуални заключващи се боксове, намиращи се на входа на Тестовия център на УНСС. 

Учениците трябва да се явят минимум 30 минути преди началния час на състезанието. Учениците задължително трябва да представят ученическа книжка и лична карта, необходима за идентификация по време на състезанието. 

ОЦЕНЯВАНЕ: по точкова система, максимален брой точки – 120. За всеки верен отговор се получават 4 точки, а за всеки грешен се отнема по 1 точка. 

 

КЛАСИРАНЕ: Класирането на учениците се извършва въз основа на получения брой точки. На първенците, класирани с най-голям брой точки се признава оценка отличен 6,00 за конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за поднаправление поднаправление „Приложна информатика, статистика и иконометрия“ -  специалност „Бизнес информатика и комуникации“.  Изготвя се окончателен протокол за резултатите на участниците, в който се отбелязват точките. 

Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на координатора на професионалните гимназии - СПГЕ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail. 

Ръководни органи на националното състезание по информатика и статистика за учебна 2018/2019 г. 

 

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ: 

Председател: доц. д-р Миланка Славова  зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС "бакалавър" на УНСС 

Проф. д-р Камелия Стефанова – декан на Факултета по Приложна информатика и статистика, УНСС 

Полина Костова – Директор на СПГЕ „Джон Атанасов“ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 

Председател:  Проф.д-р Камелия Стефанова – ръководител катедра „Приложна информатика, УНСС 

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов 

доц. д-р  Любен Боянов, катедра „Приложна информатика“, УНСС 

доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Приложна информатика“, УНСС 

Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“, УНСС 

инж. Любица Димитрова – отговорен учител за специалност “Системно програмиране“ в СПГЕ „Джон Атанасов“ 

инж. Милена Добрикова –  старши  учител по Информатика и Информационни технологии в СПГЕ „Джон Атанасов“ 

   

Тематики за националното състезание по приложна информатика 

Алгоритми 

Компютърен хардуер 

Компютърни мрежи 

Кодове и бройни системи 

Операционни системи 

Web дизайн 

Microsoft Excel 

Microsoft Word 

Microsoft Power Point 

Microsoft Access