100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 18 март 2020 12:08

Регламент на Национално състезание по приложна информатика

На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за съответното поднаправление и специалност. 

 

Национално състезание по приложна информатика 

Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика  

Ръководни органи на националното състезание по приложна информатика 

Тематичен въпросник за националното състезание по приложна информатика  

 

ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

Селектиране на учениците с формиран интерес и знания по Приложна информатика за потенциално позициониране като бъдещи студенти в УНСС;

Засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и електроника  в страната за пълноценно усвояване на посочения учебния материал и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало;

Предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на приложната информатика;

Осигуряване плавен преход на учениците от средното във висшето училище чрез балансиране на изискванията на изхода и входа;

Стимулиране на най-добрите ученици в областта на информационните технологии за усвояване на допълнителни знания и обогатяване на уменията им;

Развиване на сътрудничество между професионалните гимназии и УНСС.

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО 

Ученици от последен клас на средните училища.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

Дата на провеждане: 21.03.2020 г. 

Място на провеждане: в сградата на УНСС (Тестови център), гр. София 

Начало: 12,00 ч.

Времетраене: 75 минути. 

Форма: Състезанието е индивидуално и се провежда под формата на електронен изпит. Учениците, които участват в него, решават тест, който включва 30 въпроса. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които само 1 е верен. 

Във връзка с обявеното извънредно положение и заповед номер 631 от 13.03.2020 на ректора на УНСС, проф. Д. Димитров, се отменя състезанието по Приложна информатика на 21.03.2020 г. Новата дата за провеждане на състезанието ще бъде обявена след отмяната на настоящето положение и при първа възможност за провеждането му в Тестовия център на УНСС.

 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: тестът включва: 

• Въпроси по тематики, включени в учебните програми на професионалните гимназии обучаващи по специалност: Системно програмиране, Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи и СОУ с профил информационни технологии; 

• задачи и казуси от изброените теми, изучавани по приложна информатика. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: посочена е в програмите по приложна информатика 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕПрофесионалните гимназии, СОУ  или индивидуалните кандидати заявяват желание за  участие в  състезанието  на  e-mail: test_unss@abv.bg  в срок до 21 февруари 2020 г. За целта се попълва формуляр – заявка за участие в състезанието по образец.

ПРОВЕЖДАНЕРегистрирането на участниците в системата става чрез въвеждане на ЕГН и регистрационен номер, който ще бъде получен от участниците на e-mail, от който е подадена заявката им за участие в състезанието. Всеки ученик попълва индивидуален тест на компютър, като отбелязва верния отговор на всеки въпрос. До компютъра на всеки ученик има указание за работа с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори.

При влизането в залата всички ученици оставят своите телефони, чанти и всякакви електронни принадлежности в индивидуални заключващи се боксове, намиращи се на входа на Тестовия център на УНСС.

Учениците трябва да се явят минимум 30 минути преди началния час на състезанието. Учениците задължително трябва да представят ученическа книжка и лична карта, необходима за идентификация по време на състезанието.

ОЦЕНЯВАНЕ: по точкова система, максимален брой точки – 120. За всеки верен отговор се получават 4 точки, а за всеки грешен се отнема по 1 точка. 

 

КЛАСИРАНЕКласирането на учениците се извършва въз основа на получения брой точки. На първенците, класирани с най-голям брой точки се признава оценка отличен 6,00 за конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за поднаправление поднаправление „Приложна информатика, статистика и иконометрия“ -  специалност „Бизнес информатика и комуникации“.  Изготвя се окончателен протокол за резултатите на участниците, в който се отбелязват точките.

Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на координатора на професионалните гимназии - СПГЕ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail.

Ръководни органи на националното състезание по информатика и статистика за учебна 2019/2020

 

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ: 

Председател: доц. д-р Миланка Славова –зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС "бакалавър" на УНСС

Проф. д-р Камелия Стефанова – декан на Факултета по Приложна информатика и статистика, УНСС

Инж. Полина Костова – Директор на СПГЕ „Джон Атанасов“


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 

Председател: Проф. д-р Камелия Стефанова – ръководител катедра „Приложна информатика, УНСС

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов

Доц. д-р Любен Боянов, катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС

Доц. д-р Александрина Мурджева - научен секретар на катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС

Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“, УНСС

Инж. Любица Димитрова – отговорен учител за специалност “Системно програмиране“ в СПГЕ „Джон Атанасов“

Инж. Милена Добрикова – старши учител по Информатика и Информационни технологии в СПГЕ „Джон Атанасов“

Тематики за националното състезание по приложна информатика 

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Power Point

Microsoft Access

Web дизайн

Операционни системи

Кодове и бройни системи

Компютърни мрежи

Компютърен хардуер

Алгоритми