100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 22 февруари 2016 16:18

Класиране

        Класиране

 • В класирането участват само кандидатите, успешно издържали състезателния кандидат-магистърски изпит.
 • Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студентите в състезателния картон форми на обучение и специалности.
 • При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът.
 • За специалности и форми на обучение, които не са посочени в състезателния картон, кандидатите не се класират.
 • Кандидат-студентите, получили равен състезателен бал на последното планово място за същата специалност, се приемат над утвърдените места.
 • Кандидатите са длъжни да се информират за датата на класирането и срока за записване.

Документи, срокове и такси за записване

Срок за записване за редовна форма от 29.01 до 05.02 (без събота и неделя)

Срок за записване за дистанционна форма от 29.01 до 05.02 (без събота и неделя)

При записване кандидат-студентите представят следните документи:

 1. документи за записване на нови студенти (по образец);
 2. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента;
 3. две снимки с паспортен формат ;
 4. документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение - редовна или дистанционна;
 5. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него).

За новоприетите студенти в ОКС «Магистър» в УНСС гр. София.

Записване на новоприетите студенти дистанционна форма в ОКС «Магистър» се извършва на първия етаж срещу входа - «ОКС Магистър с дистанционна форма на обучение».

Записване на новоприетите студенти редовна форма в ОКС «Магистър» се извършва на първия етаж - «ОКС Магистър».

Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по обявения график. Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.

Таксата за обучение на магистри приети в София се внася по банков път -

в банков клон на всяка търговска банка

(без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ

Титуляр: УНСС