Обновено: четвъртък, 07 януари 2016 12:28

Форми на обучение

МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В УНСС

СЕ ПРЕДЛАГАТ В ДВЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА

      Същност и предимства на редовната форма на обучение:

Класическа форма на обучение със задължителни присъствени занятия през седмицата.

Обучението е само в гр. София в модерни и мултимедийно оборудвани аудитории.

Специалностите, които се предлагат са съобразени с изискванията на пазара на труда, на бизнеса и в публичния сектор.

УНСС разполага с богата ресурсна библиотека с литература по всички дисциплини, които се изучават в магистърските специалности. В библиотеката е оборудвана и компютърна зала.

     Същност и предимства на дистанционната форма на обучение:

Дистанционната технология на обучение – новост или вече утвърдена форма, алтернатива или реално бъдеще за съвременното магистърско образование?

Дистанционната форма на обучение се въведе в Университета за национално и световно стопанство през учебната 1997/1998 година. По проект на PHARE беше разработена първата българска университетска магистърска програма по “Международни икономически отношения”, която изцяло се реализира чрез съвременната дистанционна технология за обучение. Последва разработването и на други програми по международни проекти.

Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на работещите хора, майките, отглеждащи децата си, живеещите в отдалечени населени места, към лицата в неравностойно положение и групите със специфични образователни потребности. Тя е равнопоставена на редовната по отношение на съдържанието на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома.

      Реализира се от Центъра за дистанционно обучение в София и регионалените центрове в Хасково и

      Пловдив

Дистанционното обучение съчетава елементи на електронно обучение с присъствени занятия, които се провеждат само в съботни и неделни дни. Дистанционното обучение в образователно-квалификационна степен “магистър” е и срещу заплащане и по държавна поръчка (само за приема през септември месец). Семестриалната такса включва и стойността на специално разработени учебници и допълнителни учебни материали на хартиен и/или електронен носител; мултимедийни и интерактивни презентации; практически ориентирани казуси, курсови проекти и задачи за самоподготовка; примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп.

По Проект BG051РО001-4.3.04-0034 „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ на студентите с дистанционна форма на обучение, като учебни материали се предоставят над 60 електронни учебници.