100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 18 ноември 2015 14:27

Условия и балообразуване

УсловияБалообразуване
 • В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно- квалификационна степен „магистър“ български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър.
 • Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в писменна или електронна форма.
 • За участие в кандидат - магистърския изпит се заплаща такса.
 • Балът за класиране на кандидат- студентите по специалностите се образува като сума от следните две оценки:
  • 1. успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа);
  • 2. оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит.
 • Кандидат-студентите за магистърска степен не получават състезателен бал и не участват в класирането, когато: 
  • 1. не са се явили на състезателния изпит; 
  • 2. имат анулирана работа на състезателения изпит; 
  • 3. са получили слаба оценка на състезателния изпит