Обновено: петък, 23 октомври 2015 15:48

Важно! Ново съобщение на КСБВУ

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите (КСБВУ)

 

1. КСБВУ класира всички новоприети студенти в ОКС „магистър“ за учебната 2015/2016 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 включително.

 

2. КСБВУ класира студентите, подали заявления за кандидатстване за общежитие извън сроковете в Графика за провеждане на настанителния процес в студентските общежития 2015/2016 г., с минимален успех както следва:

 

I курс - ОКС „бакалавър” – 4,50 включително;

II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително;

III курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително;

IV курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително.

 

ВАЖНО! Класираните студенти могат да получат настанителни заповеди или еднопосочни разменни писма от 16 до 23 октомври включително (в работните дни), от П’ССО (бл. 23 А, ниско тяло), сектор „Настаняване”.