Обновено: петък, 07 август 2015 16:37

Допълнителен прием за отделни незаети бройки.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

за професионално направление „Политически науки“
и поднаправление „Икономика и управление с преподаване на английски език“

   

 1.      Условия за кандидатстване:

Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да имат диплома за средно образование с минимален среден успех „добър“.

 2.      Документи за кандидатстване:

  • заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС);
  • оригинална диплома за завършено средно образование;
  • състезателна карта (по образец за УНСС);
  • документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него.

 3.      Срокове:

5 август - 7 август   -  подаване на документи за допълнителния прием
11 август   -  класиране
12 август - 13 август   -  записване на класираните.