Обновено: четвъртък, 08 декември 2011 18:47

За УНСС

Визия


Университетът за национално и световно стопанство се вижда в бъдещето като лидер сред висшите училища в Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката.

Мисия


 1. Университетът за национално и световно стопанство е призван да формира високообразовани личности, които да водят обществото към един по-съвършен и хуманен свят.

  Това означава:

  1. Да подпомага цялостно интелектуално развитие на своите студенти, да развива тяхната грамотност в най-широк смисъл, като задава високи стандарти за духовен живот в условията на новия свят на знанието и информацията.
  2. Да предоставя на своите студенти знания и умения, така че те творчески да решават проблемите на настоящето и бъдещето в областта на икономиката, управлението, правото и политиката чрез използване и усъвършенстване методите на хармоничен комплекс от класически и съвременни академични дисциплини и на основата на най-новата информация.
  3. Да развива възможностите на своите студенти да разбират предимствата и недостатъците на света, в който живеем, както и тяхната убеденост в ценностите на свободата, в отговорността да се стремят към истината и смелостта да я отстояват, в социалната чувствителност към общото благо на днешните и бъдещите поколения и човешките права за всички индивиди.
  4. Да подкрепя мотивацията на своите студенти да продължат образованието през целия си живот. Да предоставя както на тях, така и на всички заинтересовани граждани възможности за продължаващо обучение, което да осъвременява и конкретизира на академично равнище техните знания и умения, в синхрон с потребностите на практиката.
  5. Университетът служи на своите студенти и ги разглежда като фокус на съществуването си. Дипломата, която им дава, е сертификат за изпълнението на мисията му.
 2. Университетът за национално и световно стопанство е отговорен да поддържа и развива високо ерудиран академичен състав от изявени, национално и международно признати преподаватели и учени.

  Университетът приема за свои цели:

  1. Да подкрепя усилията на своя академичен състав да развива и обогатява академичните образователни програми с върховите световни постижения на знанието и в съответствие с потребностите на обществото да прилага високи стандарти на преподаване и образователни технологии, които пълноценно съчетават световните тенденции с българските и университетските традиции.
  2. Да развива възможностите на своя академичен състав за иновативно партньорство с бизнеса, публичните администрации и международната академична общност, да създава условия и подпомага разработването и разпространението на интелектуален изследователски продукт, с който да съдейства за развитието на динамични и устойчиво развиващи се икономика и общество.
  3. Да поощрява и залага високи критерии за творческо развитие на своя академичен състав, да създава среда на взаимна съпричастност към индивидуалното научно развитие и оценяване на ползите от богатото разнообразие на хора и идеи, обединени от взаимно доверие и стремеж да се служи на университета в толерантна и плуралистична академична общност.
  4. Да създава материални и други условия за издигане на престижа и самочувствието на членовете на своя академичен състав като хора с важен и уникален принос в общественото развитие, при справедлива оценка на труда на всеки.
 3. Университетът за национално и световно стопанство е призван да се утвърждава и развива като безспорна, уважавана и ценна територия на националното и европейското образователно и изследователско пространство.

  Университетът приема за свои цели:

  1. Да пази ревностно своята академична автономия и институционална цялост, като ги приема за основа на поддържането на най-високи стандарти за интелектуално развитие, академична свобода и социална отговорност, спазването на които широко да прокламира, като търси обществената оценка за това.
  2. Да изгражда и развива връзките, сътрудничеството и мобилността на своя академичен състав, студенти и администрация с водещи български и чуждестранни университети, целенасочено да търси и анализира положителния опит и своевременно да го прилага по най-подходящ начин, да участва активно в разработването и предлагането на идеи за развитието на националното и европейското образователно пространство.
  3. Да подкрепя и развива високо квалифициран административен състав, поставен в служба на университета и реализацията на неговата мисия, да подпомага и поощрява развитието на знанията и опитността му в мениджмънта и функционирането му в системите за управление.
  4. Да развива университетската библиотека, цялата информация и материално-техническа база на университета, като се стреми към най-високите европейски стандарти в синхрон с напредъка на информационните и комуникационните технологии.

  Университетът, като се основава на своите добри дългогодишни традиции, е длъжен непрекъснато да обогатява и затвърждава своя облик на динамично развиваща се и модерна българска и европейска образователна и изследователска институция.