Университетски
Обновено: вторник, 01 август 2017 15:58

Критерии за избор и класиране на проекти за изследвания и научни форуми, кандидатстващи за финансиране със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на УНСС научна дейност

       

  1. Основни критерии:

                  1.1. Осигурено съфинансиране.

                  1.2. Новост и оригиналност.

                  1.3. Обосновка на целесъобразността и актуалността /съответствие на формулираните цели и задачи със стратегията и политиката на НИД в УНСС, яснота и точност на формулираните цели и задачи, обществена и научна значимост на целите и задачите, съдействие за развитие на обществената практика, на научноизследователския и образователния потенциал и качеството на преподаването, представителност за УНСС, възможности за реализация/.

                  1.4. Очаквано научно равнище на изпълнение /научен потенциал на колектива, избрани подходи, методи и инструментариум на изследването, информационна осигуреност, научна значимост на крайните резултати/.

                  1.5. Обоснованост на исканите средства /съответствие на отделните видове разходи на целите, структурата и срока на изпълнение на проекта, аргументация на разходите, възможности за допълнително финансиране/.

                  1.6. Достижимост /изпълнимост/ на заявените резултати /ресурсна осигуреност, равнище на научната компетентност на колектива, планиране на работата, създадена организация за реализацията на проекта, други съдействащи условия/.

 

           2. Допълнителни критерии /при равни други условия/:

                   2.1. Участие на млади изследователи /студенти, докторанти, асистенти/.

                   2.2. Формирани програмни колективи.

                   2.3. Заявен потребителски интерес.

 

Изборът на проектите за финансиране се извършва на основата на експертни оценки от членовете на ПС по НИД по утвърдените критерии, след предварителна оценка на значимостта /относителното тегло/ на всеки критерий. Оценката на проекта е среднопретеглена и се осигурява чрез използването на 5-бална скала за всеки критерий, както следва:

  • Оценка 5 – за отличен проект, който се препоръчва за първостепенно финансиране;
  • Оценка 4 – за много добър проект, който се препоръчва за финансиране;
  • Оценка 3 – за добър проект, с несъществени и малки недостатъци, приемлив за финансиране при определени допълнителни условия;
  • Оценка 2 – за задоволителен проект, със съществени недостатъци и значителни празноти, който не се препоръчва за финансиране;
  • Оценка 1 – за незадоволителен проект, слаб като цяло, който категорично не се препоръчва за финансиране.

                На класиране подлежат всички проекти, получили обща оценка – равна или по-висока от 3.

                Изборът на проекти за финансиране се прави в съответствие с наличния финансов ресурс.

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Съгласно Правилника за НИД на УНСС, Приложение № 2 «Правила за приемане на университетски научноизследователски проекти», чл.11, ал.3, «Рецензентите оценяват изпълнението на поетите договорни задължения по същите критерии, по които е бил избран проектът за финансиране.“