Обновено: петък, 02 април 2021 13:30

Правила за класиране на студентите след втори курс

                                                                                                  

Приложение №1

 

ПРАВИЛА

за класиране на студентите след втори курс

по специалности в съответното професионално направление/поднаправление, в което са приети

 

І. Общи условия

1.1  Класирането на студентите от професионални направления/поднаправления по специалности се извършва след успешно завършен втори курс, съобразно изразено от тях желание за специалности, подредени по низходящ ред, и въз основа на среден успех от следването им през първите две години.

1.2 В класирането за специалности участват само студентите, които са положили успешно изпитите по всички дисциплини от първи и втори курс по учебния план в своето направление/поднаправление, или са придобили правото на преминаване в по-горен курс с три условни изпита.

1.3. Студентите с повече от 3(три) невзети изпити прекъсват поради слаб успех и не участват в класирането.

1.4. Условените изпити  участват в бала за класиране с оценка „слаб“ (2.00).

1.5. Оценките по „Физкултура и спорт“ не участват при формиране на бала за класиране по специалности след втори курс.

1.6. Балът за класиране е средният успех на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план в направлението/поднаправлението от първи и втори курс, без оценките по „Физкултура и спорт“.

1.7. Балът за класиране (средният успех) на студентите се изчислява въз основа на внесените оценки от изпитните протоколи, до които студентът има достъп и може да провери чрез информационна система „Студент“ (на терминалите в УНСС или на интернет адрес: student.unwe.bg).

1.8. Основните данни за класирането (входящ №, три имена, факултетен №, среден успех от следването, бал от кандидатстудентски прием) се обявяват на 01.07.2021 г. Всеки студент може да провери верността на личните си данни за класирането в „Уеб-студент“. Корекции в основните данни се допускат до 06.07.2021 г.

                             

2. Подаване на документи онлайн за класиране

2.1 Подаването на документи за класиране по специалности след втори курс се извършва онлайн в периода от 17.05.2021 г.  до 11.06.21 г.

2.2. В приложението студентът въвежда факултетен номер, ЕГН, имейл адрес за обратна връзка за влизане в системата. На следващ екран избира  шифрите на специалностите, подредени в низходящ ред, съобразно собственото си желание.

2.3. В подредените шифри на специалности по реда на желанията студентът е длъжен да изреди всичките специалности от направлението/поднаправлението, в което се обучава.

2.4. След изпращане на данните с бутон „Запис“ не се допускат промени в реда на желанията.

2.5. Документи  подават и студентите, на които предстои явяване на поправителна сесия.

2.6. На имейла на студента автоматично се получава входящият номер на документите за класиране.

2.7. В системата „Уеб-студент“ се публикуват съобразно сроковете всички данни от подадените документи (входящият номер, редът на желаните специалности и средният успех за класиране).

2.8. Ако студент от втори курс не подаде онлайн документи за класиране в специалност в предвидения в т.2.1. срок той се класира съобразно бала си в останалите незаети (свободни) места от плановия прием след класирането на подалите документи.

 

3. Класиране

3.1. Класирането се извършва съобразно утвърдени планови места по специалности за съответното направление/поднаправление и по категории мъже и жени, а за поднаправление „Международни отношения“ и поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ - и по чуждия  език, с който са приети.

3.2. При класирането приоритет има посочената от студента последователност на шифрите на специалностите в съответното направление/поднаправление.

3.3. Ако броят на студентите, класирани в дадена специалност надвишава плановите места поради равен бал, вътрешното класиране между тях (които остават в дадената специалност) се определя съобразно кандидатстудентския им бал.

3.4. Класирането на студентите по специалности в съответното направление/поднаправление се обявява 22.07.2021 г.

3.5. Записването на студентите по специалности се извършва по направления/поднаправления в периода 07.09. – 17.09.2021 г. , съобразно следния график:

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

за записване в трети курс след класиране по специалности

 

Направление/поднаправление

ден/месец

1.

Направление „Политически науки“, Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“, Поднаправление “Икономика и управление с преподаване на английски език“

07.09, 08.09.

2.

Направление „Администрация и управление“ , Поднаправление „Икономика и бизнес“

09.09, 10.09.

3.

Поднаправление“Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление“Икономика, общество и човешки ресурси“

13.09, 14.09.

4.

Поднаправление„Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, поднаправление “Икономика и инфраструктура“

15.09, 16.09.

5.

Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени комуникации и информационни науки“

17.09.