100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 09 април 2012 14:13

Услуги

Електронни ресурси

Библиотеката предоставя достъп на своите читатели до следните бази-данни:

1. EBSCO ( Business Source Premier; Academic Source Premier; Regional Business News; MasterFILE Premier; Newspaper Source; ERIC; Health Source: Nursing Academic Edition; Health Source / Consumer Edition; MEDLINE; Library, Information Science & Technology Abstracts; GreenFILE)
http://search.ebscohost.com/  

2. ScienceDirect - Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки
www.sciencedirect.com

3. Springer Link - База данни с пълнотекстова информация от 2742 списания на английски и немски език в областта на икономиката, естествените науки, математика, компютърни науки, медицина, физика и астрономия, хуманитарни и обществени науки, право.
www.springerlink.com

4. SCOPUS - База данни, съдържаща реферати и библиографии от над 16 000 списания, осигурявайки широко интердисциплинарно покритие.
www.scopus.com

5. ISI WEB OF KNOWLEDGE - Реферативна база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ.
www.isiknowledge.com

6. InCites е инструмент, доставящ персонализирана и базирана на цитати информация, оценка на изследвания, който се намира в интернет мрежата и позволява на академични и правителствени администратори да анализират своята продуктивност и да я сравнят с тази на институции от цял свят.
http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incites/
 

Библиотечни услуги
 1. Търсене в електронните каталози:
  • автоматизирана библиотека;
  • национален своден каталог на библиотеките към висшите училища и научни организации в България.
 2. Заемане на книги за дома.
 3. Ползване на библиотечни материали в читалните зали.
 4. Ползване на библиотечни материали по системата на междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане.
 5. Ползване на Интернет-достъп, E-mail-сървър, MS Office XP.
 6. Автоматизирано библиотечно-информационно обслужване:
  • автоматизирано търсене на информация по зададени от читателите теми;
  • търсене на информация в бази-данни на CD-ROM и в чужди бази-данни в on-line режим;
  • изготвяне на библиографски и фактографски справки (устни, писмени, на електронен носител – CD-ROM и DVD-ROM ) и предоставяне за ползване.
 7. Адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение.
 8. Ксеро-копиране, сканиране, принтиране и микро-фиширане на библиотечна информация.
 9. Изготвяне на библиографски указатели и бюлетин “Нови книги”.