100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 29 януари 2016 11:04

Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2013 г.

През изминалия период Комисията за академична етика в УНСС, като обществен  орган избран от Академичния съвет на УНСС, работи в изпълнение на приетия от Общото събрание на УНСС Етичен кодекс на Университета.

Членовете на Комисията за академична етика в УНСС уп­раж­ня­ваха сво­ите фун­к­ции в интерес на професионалните и етични стандарти между членовете на университетската общност, институционалната и междуличностна лоялност, свободата на научните изследвания и обучението на студентите, положителния имидж на УНСС сред академичните среди и обществеността.

Своята дейност Комисията за академична етика в УНСС осъществяваше в тясно сътрудничество и взаимодействие с Омбудсмана на УНСС и Ръководството на Университета.

Комисията за академична етика през годината беше сезирана с 4 писмени сигнала и със 7 устно внесени възникнали конфликтни ситуации. За един проблем Комисията се самосезира и предприе проучване.

Обобщено разглежданите проблемни ситуации и търсенето на решения по тях, бяха от сферите на:

  • Конфликти при оценката на академичните качества и академичното израстване;
  • Остри и обидни реакции при отрицателна рецензия и становище взето с колективно решение;
  • Липса на солидарно участие в колективните дела на катедрата;
  • Себичност и само личен интерес в ущърб на учебно-преподавателската работа и университетските и факултетни прояви;
  • Проблем „стари” – „млади” в катедрените колективи;
  • Кофликт преподавател студент;
  • Ценности и форми за студентски протест;

Принцип в работата на Комисията за академична етика беше със съгласието на страните да урежда конфликтите между тях чрез медиация (посредничество). Във всеки един стадий на разглеждането на казусите Комисията препоръчваше и подканваше страните към споразумяване. В болшинството от случаите това беше постигнато. За тази цел разговорите със заинтересованите страни бяха провеждани не на общи заседания на комисията, а по двойки от Председателя на Комисията и Член, според територията и характера на възникналия конфликт. Този подход би трябвало да продължи, защото предотврати разрастване на конфликтите и появата на скандали и коментарии извън засегнатите от проблема страни. По същите съображения по отделните случаи не бяха водени протоколи и оформяни писмено решения.

При разглеждането на случаите членовете на Комисията за академична етика се ръководеха единствено от нормите на Етичния кодекс и своите свободни убеждения.

От възникналите и разглеждани проблеми през годината беше обсъдена идеята за  организиране и провеждане на Кръгла маса с участието на ръководителите на катедри и университетската общественост по вътрешно проявяващите се етични и морални проблеми на катедрените академични колективи. В този смисъл и практиката на Комисията за академична етика беше взета под внимание при подготовката на Правилниците за дейността на Комисията по количествените показатели, Съвета по хабилитация и Процедурата за провеждане на конкурси за заемане на академичните длъжности.

През следващата година Комисията за академична етика следва усъвършенства своята дейност. Става дума за нещо, което не успяхме през 2013 г. - да изведе и даде публичност, заедно с проблемните зони в зачитането на основните академични ценности и придържането към университетските норми, на модели и звена с „добра академична практика”.

Комисията за академична етика положи усилия през 2013 г. да прилага принципите на законност, независимост, обективност, справедливост, дискретност, публичност и толерантност и да даде равни възможности за защита на правата и законните интереси на преподавателите, студентите и администрацията в УНСС по възникналите казуси.

декември 2013 г.   Председател на Комисията за академична етика:

 

                                                               (Проф.д-р Петко Тодоров)