Обновено: четвъртък, 12 декември 2013 14:45

График конкурсни изпити

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

 

 

Катедра


Специалност (тематично направление)


Дата


Час


Зала

 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

 

Професионално направление 2.2. История и археология

 

Политическа икономия

История на България (Стопанска история)

05.02.2014г.

09:30ч.

3042

 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

 

Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

 

Икономическа социология

Социология (Ефективност на комуникационните системи и публичните институции), (Корпоративният пазарен актьор между собствения интерес и социалната отговорност), (Бизнес елитът в началото на прехода у нас (мрежови анализ), (Управленски надзор и мотивация в условията на новите информационни и комуникационни технологии), (Трафик на деца: социални механизми и политики за противодействие), (Управление и дейност на нестопанския сектор в областта на социалната работа в Балканските страни /сравнителен анализ на България и Гърция)

05.02.2014г.

10:00ч.

2103

 

Професионално направление 3.3. Политически науки

 

Политология

Политология

05.02.2014г.

10:00ч.

4038

Международни отношения

Политология (Международни отношения и външна политика)

03.02.2014г.

09:30ч.

1031

 

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

 

Медии и обществени комуникации

Организация и управление извън сферата на материалното производство (История на журналистиката и медиите)

04.02.2014г.

10:00ч.

2028-А

 

Професионално направление 3.6.  Право

 

Частноправни науки

Гражданско и семейно право

03.02.2014г.

10:00ч.

2032-A

Публичноправни науки

Административно право и административен процес

03.02.2014г.

09:00ч.

1030

 

Професионално направление  3.7. Администрация и управление

 

Управление

Социално управление (Управление на разходите), (Управление на промените), (Стратегическо управление)

03.02.2014г.

09:00ч.

2028-А

 

Професионално направление 3.8. Икономика

 

Икономикс

Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика)

04.02.2014г.

08:30ч.

4013

Публична администрация и регионално развитие

Народно стопанство (Регионална икономика и администрация)

04.02.2014г.

09:00ч.

1050

Публична администрация и регионално развитие

Организация и управление извън сферата на материалното производство

05.02.2014г.

09:00ч.

1050

 

Творчески индустрии и интелектуална собственост

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на интелектуалната собственост във филмовия бизнес), (Управление на интелектуалната собственост в телевизионния бизнес), (Управление на интелектуалната собственост в издателския бизнес)

04.02.2014г.

09:00ч.

Институт по интелектуална собственост и лидерство

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Банково дело), (Публични финанси), (Парична  теория и парична политика), (Международни финанси), (Корпоративни финанси), (Теория на застраховането), (Фондови пазари)

04.02.2014г.

09:00ч.

2032-A

Статистика и иконометрия

Статистика и демография

03.02.2014г.

09:00ч.

2064

Счетоводство и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор), (Счетоводна отчетност във финансовия сектор), (Анализ на стопанската дейност)

04.02.2014г.

08:30ч.

1039-A

Финансов контрол

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол)

05.02.2014г.

09:00ч.

2028-A

Информационни технологии и комуникации

Приложение на изчислителната техника в икономиката (ERP системи), (Бизнес интелигентни системи), (УЕБ технологии), (Облачни изчисления)

03.02.2014г.

08:00ч.

2066

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Теория на МИО), (Международен бизнес), (Международен мениджмънт), (Международни финанси), (Европейска интеграция), (Международни пазари и цени)

04.02.2014г.

08:30ч.

3028

Международни отношения

Световно стопанство и МИО (Европейска интеграция и международни отношения)

04.02.2014г.

09:30ч.

1031

Човешки ресурси и социална защита

Икономика и организация на труда

03.02.2014г.

10:00ч.

2055

Маркетинг и стратегическо планиране

Маркетинг

05.02.2014г.

10:00ч.

3014

Маркетинг и стратегическо планиране

Планиране

05.02.2014г.

10:00ч.

3014

Икономика на природните ресурси

Икономика и управление (Аграрна икономика)

03.02.2014г.

09:00ч.

1044

Икономика на природните ресурси

Икономика и управление (Екоикономика)

03.02.2014г.

09:00ч.

1044

Индустриален бизнес

Икономика и управление (Иновации в бизнеса), (Управление на човешкия капитал), (Бизнес планиране), (Управление на маркетинга)

03.02.2014г.

09:00ч.

4044-A

Индустриален бизнес

Организация и управление на производството (Фирмена организация)

03.02.2014г.

09:00ч.

4044-A

Предприемачество

Икономика и управление (Интернационализация на малките и средните предприятия), (Предприемачески мениджмънт)

05.02.2014г.

09:00ч.

2011

Стопанска логистика

Икономика и управление (Стопанска логистика)

03.02.2014г.

09:00ч.

3044

Икономика на туризма

Икономика и управление (Туризъм)

05.02.2014г.

09:00ч.

2032-A

Икономика на транспорта

Икономика и управление (Икономика на транспорта)

04.02.2014г.

10:00ч.

3057

Недвижима собственост

Икономика и управление (Инвестиции в недвижими имоти), (Оценяване на недвижими имоти)

05.02.2014г.

10:00ч.

4045

Национална и регионална сигурност

Икономика и управление (Икономика на отбраната и сигурността)

04.02.2014г.

09:00ч.

3056

Икономика на търговията

Икономика и управление (Електронна и мобилна търговия)

03.02.2014г.

09:00ч.

1039-A

ЧУЖД  ЕЗИК

Чужди езици и приложна лингвистика

Английски език – за вх.№ 1 до вх.№ 93

13.02.2014г.

09:00ч.

2028-A

Чужди езици и приложна лингвистика

Английски език – за вх.№ 94 до вх.№ 185

14.02.2014г.

09:30ч.

2032-A

Чужди езици и приложна лингвистика

Немски език

13.02.2014г.

10:30ч.

П050

Чужди езици и приложна лингвистика

Френски език

13.02.2014г.

10:30ч.

П052

Чужди езици и приложна лингвистика

Испански език

13.02.2014г.

13:00ч.

П052

Чужди езици и приложна лингвистика

Руски език

13.02.2014г.

13:00ч.

П053