Обновено: понеделник, 11 ноември 2013 19:52

Проект “iPro / iProfessional” –
RE: 540097-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-EQR

Проектът акцентира върху областта от висшето и последващо образование касаеща обучението по медиен и художествен дизайн. Той осигурява по-тясното взаимодействие между:

  • Различните висши учебни заведения (ВУЗ) и

  • Бизнеса, и по-специално сектора на малките и средни предприятия (МСП).

Стратегията на проекта е да подобри качеството на образователните системи и да улеснява достъпа на млади хора до пазара на труда и да създава условия за нови умения и работни места, както и да подобрява пазара на труда посредством адаптирането на образователните и обучаващи системи с цел предоставяне на умения и познания в ИКТ сектора.

Целите на проекта са:

  • Изследване на възможностите за по-тясно сътрудничество между:

    • Бизнес света на интерактивните медии и художествен дизайн, и

    • ВУЗ-ове и институции за последващо образование в областта на медийния и художествен дизайн

  • Използване на модел на учебен план като инструмент за изследването;

  • Изграждане на пилотен модел за взаимодействие между ВУЗ-ове и партньори в 8 европейски страни.

ЦЕЛТА на проекта е изграждането, тестването и последващото разпространение на РАМКА НА МОДЕЛА, получена на базата на изследването, която ще подпомага Висшите учебни заведения да приведат учебните програми на техните студенти по (дигиталните) медии и художествени изкуства в съответствие с професионалните изисквания на бизнеса в тази област.