Обновено: четвъртък, 06 юли 2017 11:12

Такси за обучение - София

Семестриални такси за обучение на студентите, български граждани и граждани на държави - членки на Европейския Съюз или на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария,  за учебната 2017 - 2018 г. (в лева)
Семестриални такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите през учебната 2016 - 2017 г.
Направления:
Редовно
Дистанционно
Икономика
(всички икономически специалности)
231.00 лв.
231.00 лв.
Администрация и управление
(специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация")
231.00 лв.
231.00 лв.
Такси за обучение срещу заплащане в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след придобито средно образование за учебната 2017 - 2018 г.
1. Семестриални такси за обучение срещу заплащане на студентите от ОКС "бакалавър" през учебната 2016 - 2017 г.:  
1.1 Направление "Икономика" и направление "Администрация и управление" - редовно и дистанционно обучение
577.50 лв.
1.2 Направление "Социология, антропология и науки за културата", направление"Политически науки", направление "Обществени комуникации и информационни науки" - редовно обучение
976.00 лв.

Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента.
За "основание за плащане" се изписва "ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ".