Обновено: четвъртък, 18 юли 2013 13:47

Приключили международни проекти 2012 г.

 


по ред

№ на сключения договор

Наименование (тема) на проекта

Ръководител
(координатор)

Срок на изпълнение
(начало/
край)

 

 

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

 

 Проекти по други програми на ЕС

 

1.

SEE/A/540/14.1/X
PROMISE

Управление на общинската собственост в градове от югоизточна Европа

проф. д.ик.н. Стати Статев
Ректор на УНСС
Катедра: Икономикс

01.03.2009
31.03.2012

2.

156089-LLP-1-2009-1-ЕS-ERASMUS-ENW

 Поведение на потребителите Erasmus Network - COBEREN

доц.д-р Миланка Славова

Катедра: МИО и бизнес

01.10.2009
30.09.2012

3.

GDN

Финансови кризи и финансово развитие

гл.ас.д-р Петър Станков

Катедра: Икономикс

14.04.2011
31.12.2012

4.

VS/2011/0445
EUROMOD

update2: Инструмент за микросимулация

доц.д-р Венелин Бошнаков

Катедра: Статистика и иконометрия

17.05.2012
31.12.2012

 

Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ

 

5.

BG051РО001-3.3.05-0001

Договор №ДО2-540

Детерминанти на ИТ аутсорсинг партньорства: емпирични доказателства от икономиката на прехода

Доц.д-р Матилда Александрова

Катедра: Управление

20.06.2012
31.12.2012