100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 18 юли 2013 13:24

Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” 2013 г.

 

 

№ 
по ред

 

№  на сключения договор

 

Наименование
(тема) на проекта

 

Ръководител

 

Срок на изпълнение

(начало/
край)

 

Преходни проекти

 

1.

ДДОКФ 02/2 от 14.01.2010

“От управление на проекти към управление на програми: системен управленски подход за формиране на конкурентни предимства и осигуряване на устойчиво развитие”

проф. д.ик.н. Бистра Боева
(катедра „МИО и бизнес”)

14.01.2010
14.01.2013

2.

Договор № ДДВУ 02/47 от 20.12.2010

„Проблеми на енергийната сигурност на Република България в контекста на членството на страната в Европейския съюз”

доц. д-р Светла Бонева 
(катедра „МИО и бизнес”)

20.12.2010 
20.12.2013

3.

Договор № ДДВУ 02/70 от 20.12.2010

“Нови форми на политическото участие в българското общество”

проф. д-р Георги Янков
(катедра „Политология”)

20.12.2010
20.12.2013