Обновено: понеделник, 18 май 2015 11:44

Правила за класиране на студентите след втори курс

Приложение №1

 

  ПРАВИЛА

 

за класиране на студентите след втори курс по специалности
в съответното професионално направление/поднаправление, в което са приети

 

І. Общи условия

1.1.  Класирането на студентите от професионални направления/поднаправления по специалности се извършва след успешно завършен втори курс, съобразно изразено от тях желание за специалности, подредени по низходящ ред, и въз основа на среден успех от следването им през първите две години.

1.2. В класирането за специалности участват само студентите, които са положили успешно изпитите по всички дисциплини от първи и втори курс по учебния план в своето направление/поднаправление, или са придобили правото на преминаване в по-горен курс с един условен изпит.

1.3.  Студентите с повече от 1 (един) невзет изпит прекъсват поради слаб успех и не участват в класирането.

1.4. Условеният изпит  участва в бала за класиране с оценка „слаб“ (2.00).

1.5. Оценките по „Физкултура и спорт“ не участват при формиране на бала за класиране по специалности след втори курс.

1.6. Балът за класиране е средният успех на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план в направлението/поднаправлението от първи и втори курс, без оценките по „Физкултура и спорт“.

1.7. Балът за класиране (средният успех) на студентите се изчислява въз основа на внесените оценки от изпитните протоколи, до които студентите имат достъп и могат да проверят чрез информационна система „Студент“ (на терминалите в УНСС или на интернет адрес: student.unwe.bg).

1.8.  Основните данни за класирането (входящ №, три имена, факултетен №, среден успех от следването, бал от кандидатстудентски прием) се обявяват на 07.07.2015 г. Всеки студент може да провери верността на личните си данни за класирането на листингите в сградата на УНСС или в интернет сайта на УНСС. Корекции в основните данни се допускат до 14.07.2015 г.

 

2. Подаване на документи онлайн за класиране

2.1. Подаването на документи за класиране по специалности след втори курс се извършва онлайн в периода от 25.05. до 14.06.2015 г.

2.2. В приложението студентът въвежда факултетен номер, ЕГН, имейл адрес за обратна връзка за влизане в системата. На следващ екран избира шифрите на специалностите, подредени в низходящ ред, съобразно собственото си желание.

2.3. В подредените шифри на специалности по реда на желанията студентът е длъжен да изреди всичките специалности от направлението/поднаправлението, в което се обучава.

2.4. След изпращане на данните с бутон „Запис“ не се допускат промени в реда на желанията.

2.5.  Документи  подават и студентите, на които предстои явяване на поправителна сесия.

2.6. На имейла на студента автоматично се получава входящият номер на документите за класиране.

2.7.  В системата „Уеб-студент“ се публикуват съобразно сроковете всички данни от подадените документи (входящият номер, редът на желаните специалности и средният успех за класиране).

2.8. Ако студент от втори курс не подаде онлайн документи за класиране в специалност в предвидения в т. 2.1. срок, той се класира съобразно бала си в останалите незаети (свободни) места от плановия прием след класирането на подалите документи.

 

3. Класиране

3.1.  Класирането се извършва съобразно утвърдени планови места по специалности за съответното направление/поднаправление и по категории мъже и жени, а за направление „Политически науки“ и поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ - и по чуждия  език, с който са приети.

3.2. При класирането приоритет има посочената от студента последователност на шифрите на специалностите в съответното направление/поднаправление.

3.3. Ако броят на студентите, класирани в дадена специалност надвишава плановите места поради равен бал, вътрешното класиране между тях (които остават в дадената специалност) се определя съобразно кандидатстудентския им бал.

3.4. Класирането на студентите по специалности в съответното направление/поднаправление се обявява на 28.08.2015 г.

3.5. Записването на студентите по специалности се извършва по направления/поднаправления в периода 07.09. – 17.09.2015 г. , съобразно следния график:

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

за записване в трети курс след класиране по специалности

 

Направление/поднаправление

ден/месец

1.

Направление „Политически науки“ и поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“

07/09

2.

Поднаправление “Икономика  и управление с преподаване на английски език“

08/09

3.

Направление „Администрация и управление“

09/09

4.

Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“

10, 11/09

5.

Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, поднаправление „Икономика и бизнес“, поднаправление “Икономика и инфраструктура“

14,15 и 16/09

6.

Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени комуникации и информационни науки“

17/09