100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 11 декември 2012 8:58

ДДВУ 02/70

№ на проекта
ДДВУ 02/70
Тема на проекта
“Нови форми на политическото участие в българското общество”
Срок на проекта
3 години
(от 20.12.2010 г. до 20.12.2013 г.)
Кратко описание
Научно-изследователският проект „Нови форми на политическо участие в българското общество” има за цел да изследва мотивациите и социо-културната среда на новите политически мобилизации в българското общество. В тази връзка той ще идентифицира социалните и ценностните характеристики на индивидите, които участват в новите мобилизации. Разработване на модел на новото политическо участие е една от съществените цели на проекта.
Описание на очакваните резултати, в т.ч. публикации
- Създаване на теоретичен модел за описание формите на политическо участие в съвременното българско общество и мястото на новите политически мобилизации
- Създаване на система от критерии за оценка на институционалната подкрепа за демокрацията в съвременното българско общество
- Създаване на система от критерии за оценка на гражданския патриотизъм в българското общество
- Създаване на теоретичен модел на гражданския капитал в българското общество
- Публикуване на мащабна монография по темата на проекта
Ключови думи
Демокрация, политически ценности, политическо участие, политическа дистанцираноост, социален капитал, изследване, индикатори, данни
Етапи на проекта
(срокове, резултати и финансиране)
Първи етап:
Продължителност на етапа - 18 месецa
- Създаване на теоретичен модел за описание на факторите на политическото участие и на мотивацията му
- Създаване на възможности за научно и кариерно израстване на млади български учени в областта на политологията
- Създаване на система от индикатори по въпросите на нагласите на гражданите към политиката и демокрацията
- Създаване на теоретичен модел за описание на факторите на политическото участие и на мотивацията му
- Създаване на значителен по обем информационен масив от емпирични данни, описващи нагласите на гражданите към политиката и демокрацията
- Осъществяване на анализ на стереотипите по отношение на политиката, политиците, партиите, институциите, гражданското участие
Финансирането, необходимо за проекта e осигурено от Фонд „Научни изследвания“ - 55 000 лв.
Втори етап:
Продължителност на етапа - 18 месецa
- Оповестяване на първите резултати, пробация на изводите и заключенията, събиране на критични оценки и мнения – основа за подготовката на текстовете в заключителната монография
- Създаване на възможности за научно и кариерно израстване на млади български учени в областта на политологията
- Публикуване на резултатите от изследването, създаване на условия за по-нататъшна академична дейност в тази област
- Даване тласък на продължаващи изследвания на промените на гражданското участие в България
Информация за финансиращата програма
КОНКУРС „СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА“ – 2010 г.
Научно направление: ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Информация за допълнително финансиране
Обща стойност на проекта
68 750 лева
Сума, отпусната на УНСС по проекта
55 000 лева
 
Информация за отговорното подразделение
Университет за национално и световно стопанство,
катедра „Политология“
Информация за партньорите по проекта
Агенция „ОТ ДО Консулт” ООД е създадена през 2005 г. като агенция за ПР, реклама, организация на специални събития, промоционални дейности, семинари и обучения, медийно планиране и купуване. Има богат и успешен опит в организирането и провеждането на проекти в различни сфери на ПР и рекламната дейност и организацията на специални събития. По време на развитието на тази си дейност Агенцията състави някои предварителни проучвания за политическия живот и партиите в България. Поради това, настоящият проект е в съзвучие с тясната специализация на агенцията да работи в сферата на политическия живот
Ръководител на проекта
проф. д-р Георги Недев Янков
Колектив (състав)
д.п.н. доц. Антоний Тодоров
д-р, доц. Ивка Некова
д-р, доц. Блага Благоева
ас. Николай Кръстев
ас. Ивайла Стоева
Ирена Тодорова
Даниела Пастармаджиева
Исидора Димова
Теодор Славев