Обновено: вторник, 11 декември 2012 8:56

ДДВУ 02/47

№ на проекта
ДДВУ 02/47
Тема на проекта
„Проблеми на енергийната сигурност на Република България в контекста на членството на страната в Европейския съюз”
Срок на проекта
20.12.2010 – 20.12.2012
Кратко описание
Целта на проекта е осъществяване на пълен и задълбочен анализ на проблемите пред енергийната сигурност на България в контекста на членството на страната в Европейския съюз и изследването на възможностите за тяхното преодоляване чрез увеличаване на приложението на възобновяемите енергийни източници в структурата на съвкупното енергийно производство и потребление на страната.
Описание на очакваните резултати, в т.ч. публикации
- Публикации от участия в конференции в страната и в чужбина;
- Публикации в реферирани научни списания и издания с редакционна колегия;
- Публикуване на колективно научно изследване по темата
Ключови думи
Енергийна политика на ЕС, енергийна сигурност, възобновяеми енергийни източници
Етапи на проекта
(срокове, резултати и финансиране)
Първи етап:
- Закупуване на необходимата компютърна техника, оборудване и консумативи за целите на разработването на научноизследователския проект. (Срок на изпълнение: месец 1-18)
- Анализ на енергийните политики, стратегии и проекти на България, в контекста на членството на страната в ЕС. Анализ на проблемите за енергийната сигурност за България и ЕС. (Срок на изпълнение: месец 1-18)
Втори етап:
-Анализ на производството на електрическа енергия в България от ВЕИ и формулиране на възможности за повишаване на енергийната независимост на страната. Изследване на добри практики в България и ЕС за производство на енергия от ВЕИ. (Срок на изпълнение: месец 18-36)
-Провеждане на заключителна научна конференция с цел представяне на резултатите от проекта (Срок на изпълнение: месец 18-36)
-Изготвяне на обобщаващ анализ за състоянието на енергийната сигурност на България и възможностите за нейното повишаване в контекста на членството на България в ЕС. (Срок на изпълнение: месец 18-36)
Информация за финансиращата програма
Фонд „Научни изследвания”, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А
Информация за допълнително финансиране
Не се предвижда допълнително финансиране по проекта
Обща стойност на проекта
37 500 лева
Сума, отпусната на УНСС по проекта
30 000
Информация за отговорното подразделение
УНСС
Информация за партньорите по проекта
Няма партньорски организации по проекта
Ръководител на проекта
гл.ас.д-р Светла Богданова Бонева
Колектив (състав)
гл.ас. д-р Светла Богданова Бонева
доц. д-р Силвия Трифонова Трифонова
доц. д-р Венелина Георгиева Трифонова
докторант Драгомир Желчев Стефанов
ас. Николай Атанасов Дончев