Обновено: вторник, 11 декември 2012 8:54

ДДОКФ02/2

№ на проекта
ДДОКФ02/2 от 14.01.2010
Тема на проекта
От  управление на проекти към управлението на програми:системен управленски подход за формиране на конкурентни предимства и осигуряване на устойчиво развитие
Срок на проекта
36месеца(2010-2013)
Кратко описание
Изследователският проект цели  системно изследване на теорията и практиката в областта на управлението на програми и на проекти с оглед извеждане на ролята на този подход за формиране на конкурентни предимства на равнище фирма,сектор и национална икономика.  Емпиричните доказателства ще бъдат дирени в българската практика и по конкретно програмния подход, следван при усвояване на финансов ресурс от ЕС
Описание на очакваните резултати, в т.ч. публикации
Основният резултат на проекта е  разработване и защита на докторска дисертация, подготвянa във фирма.  По конкретно  проектът ще резултира в разработване на  предложения за подобряване на управленския инструментариум при усвояването на финансови средства от ЕС.   Междиннитте резултати като  критичен анализ на  съвременните теоретичните начала на управлението на програми и управлението на проекти, емипирични проучвания и  разработване на препоръки към бизнеса ще бъдат представени на научни конференции и за публикуване в научни трудове и други специализирани издания.
 
Управление на проекти, управление на програми, конкурентни предимства, устойчиво развитие
Етапи на проекта
(срокове, резултати и финансиране)
Първи етап:януари-декември 2010: финансиране в размер 19210.61 лв. 
 Втори етап:януари-декември 2011: финансиране в размер 17591.04 лв.
 Трети  етап:януари-декември 2012: финансиране в размер 18197.35лв .     Защита на докторска дисертация
Информация за финансиращата програма
Фонд Научни изследвания
Информация за допълнително финансиране
--
Обща стойност на проекта
54999 лв
Сума, отпусната на УНСС по проекта
25660.90лв
Информация за отговорното подразделение
УНСС и ФИМЕНКО ООД
Информация за партньорите по проекта
УНСС и ФИМЕНКО ООД
Ръководител на проекта
Проф.дикн. Бистра Боева и Борис Бояджиев
Колектив (състав)
Проф,.дикн Бистра Боева , Тодор  Тодоров и Борис Бояджиев