Обновено: вторник, 11 декември 2012 8:49

ДИД 02/4

№ на проекта
ДИД 02/4
Тема на проекта
Устойчиво потребление в България – промяна на моделите
Срок на проекта
16.12. 2009 – 16.12.2012
Кратко описание
Проектът има за цел да разкрие възможностите за промяна на потреблението към устойчиви модели в България, като се основава на интердисциплинарния подход. За постигане на целите на проекта ще бъдат осъществени изследвания в няколко научни области: на социално-икономическите и политическите науки. В проекта е заложено съчетанието на когнитивни и поведенчески с технически и социално-научни подходи, свързани с изучаване на потребителите, продуктите и информацията с цел налагане на устойчивото потребление в нашата страна.
Идентификацията и анализът на резултатите от проекта ще позволят да се предскажат перспективите пред устойчивите модели на потребление, а от тук и подобряване дейността на заинтересованите държавни институции.
Резултатите от трите области на изследване в проекта имат многобройни потенциални потребители, които могат да ги използват при създаване на политики и разработването на програми за устойчиво потребление в България.
Описание на очакваните резултати, в т.ч. публикации
Предлаганият изследователски проект ще запълни една очевидна празнина в научните изследвания и ще позволи на заинтересованите страни да насочат и увеличат своите усилия за промяна на потреблението към устойчиви модели в България.
Ключови думи
Устойчиво потребление, устойчиви модели на потребление, системи за пренос на информация, политика за устойчиво потребление, България
Етапи на проекта
(срокове, резултати и финансиране)
1.Идентифициране на модели на устойчиво потребление на индивидуалните потребители и домакинствата в България чрез разкриване на основите на потребителския избор (поведение).
2.Изследване на възможностите на системите за предаване на информацията за изграждане на устойчиво потребление в България.
3.Проучване на инструментите за създаване на политика за устойчиво потребление в България чрез интегриране и иновации.
Информация за финансиращата програма
КОНКУРС “ИДЕИ” 2009, Министерство на образованието и науката
Информация за допълнително финансиране
 
Обща стойност на проекта
 
300 000 лв.
Сума, отпусната на УНСС по проекта
213 000 лв.
Информация за отговорното подразделение
 
 
Информация за партньорите по проекта
Българска национална асоциация на потребителите
Ръководител на проекта
Доц. д-р Даниела Иванова, УНСС
Колектив (състав)
доц. д-р Елка Василева, УНСС
гл. ас. д-р Нина Типова, УНСС
гл. ас. д-р Стилиян Стефанов, УНСС
Богомил Николов, БНАП
доц. д-р Гинка Антова, ПУ
гл. ас. д-р Мария Ангелова, ПУ