Обновено: вторник, 11 декември 2012 8:47

ДКТ 02/55

№ на проекта
договор № ДКТ 02/55
Тема на проекта
Климатичните промени и българското земеделие – икономическо въздействие и уязвимост
Срок на проекта
17.12.2009 – 17.12.2012 г.
Кратко описание
Целта на проекта е:
1. Проучване на текущите и бъдещи климатични промени в България и оценка на въздействието им върху екстремните явления на база регионалния климатичния модел REMO на Max Plank Institute for Meteorology
2. Оценка на икономическите въздействия на климатичните промени върху земеделието в България на микро и национално ниво.
В проекта заедно с немските консултанти ще се анализират специфичните влияния на климата, включително влиянието върху режима на времето и последиците върху екстремните явления.
Чрез регресионен анализ ще се направи количествена оценка на биофизическите въздействия на климатичните параметри, получени от модела REMO, върху добивите и ще се разработят  модели на добивите, специфични за всеки регион за земеделските култури, които са важни за икономиката на съответния регион.
Ще се оценят икономическите въздействия на микро и макро ниво в резултат на очакваните промени в земеделието в бъдеще (2030-2050).
Проектът предвижда и анализ на уязвимостта на регионите (от социално-икономическа гледна точка). Ще се изготвят и предложения към вземащите решения.
Планира се широко разпространение на резултатите до различни заинтересовани страни.
Описание на очакваните резултати, в т.ч. публикации
Основни резултати:
1. Изследване на текущите и бъдещи климатични промени и оценка на техните въздействия върху екстремните явления на база модела REMO
2. Оценка на въздействия върху природните екосистеми – добиви от земеделски култури, вкл. доклади за статистическите модели на добивите и за конструираните моделни земеделски стопанства в страната с типични за България съчетания на отглежданите земеделски култури
3. Оценка на икономическите въздействия на климатичните промени върху земеделието в България и на икономическата уязвимост националната икономика
Планират се публикации: доклади от конференции, книга, вкл. препоръки за вземащите решения, провеждане на национална конференция
Ключови думи
Климатични промени, земеделие, България, регионални климатични модели, сценарии, икономически въздействия, уязвимост, регресионен анализ, моделни земеделски стопанства, клъстерен анализ, инпут-аутпут анализ
Етапи на проекта
/срокове, резултати и финансиране/
Два етапа
Първи етап – 18 месеца
Резултати:
1. Установяване на текущите и бъдещи климатични промени и оценка на техните въздействия върху екстремните явления на база модела REMO
2. Статистически модели за добивите
Втори етап – 18 месеца
Резултати:
1. Конструиране на моделни земеделски стопанства в страната с типични за България съчетания на отглежданите земеделски култури
2. Оценка на икономическите въздействия на климатичните промени върху земеделието в България и на уязвимостта на националната икономика
Информация за финансиращата програма
Фонд „Научни изследвания” по програма Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”  („Тематичен конкурс”) – 2009
Информация за допълнително финансиране
не
Обща стойност на проекта
250 000 лв.
Сума, отпусната на УНСС по проекта
 
Информация за отговорното подразделение
Катедра „Икономика на природните ресурси”, УНСС
Информация за партньорите по проекта
Национален институт по метеорология и хидрология, БАН
Ръководител на проекта
Проф. д.ик.н. Пламен Мишев
Колектив (състав)
 1. Проф. д.ик.н. Пламен Мишев, Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
 2. Доц. д-р Недка Иванова, УНСС
 3. Гл. ас. д-р Мария Пенева, УНСС
 4. Гл. ас. д-р Зорница Стоянова, УНСС
 5. Ас. Христина Харизанова, УНСС
 6. Д-р Антоанета Големанова, Университет Любляна, Словения
 7. Н.с. I ст. д-р Милкана Мочурова, Икономически институт - БАН
 8. Ст. н. с. II ст. д-р Стайчо Колев, Национален институт по метеорология и хидрология – БАН (НИМХ)
 9. Н.с. I ст. д-р Таня Маринова, НИМХ
 10. Н.с. I ст. д-р Боряна Ценова, НИМХ
 11. Franz Prettenthaler, Ph.D., Joanneum Research, Institute of Technology and Regional Policy, Graz, Austria
 12. Daniela Jacob, Ph.D., Max Plank Institute for Meteorology, Hamburg, Germany
 13. Susanne Pfeifer, Ph.D., Max Plank Institute for Meteorology, Hamburg, Germany