Обновено: понеделник, 06 юли 2015 11:28

Правила за провеждане на ЕКМИ

ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ИЗПИТ (ЕКМИ)

В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

В ОКС “МАГИСТЪР”  

 1. Електронният кандидат магистърски изпит (ЕКМИ) се провежда само на компютри.
 2. При явяване на ЕКМИ за всеки кандидат-студент се генерира индивидуална съвкупност от въпроси.
 3. ЕКМИ се провежда в час, определен от компютърното разпределение на кандидат-студента при подаване на документите за кандидатстване.
 4. Продължителността на ЕКМИ е един астрономичен час
 5. Кандидат-студентите са длъжни да се явят 45 минути преди началото на изпита и да носят със себе си компютърната разпечатка с входящия (регистрационния) номер и документ за самоличност (лична карта).
 6. Кандидат-студентът няма право да използва мобилни телефони, пейджъри, електронни устройства и други помощни средства (вкл. ключове, калкулатори и пр.).
 7. Личните вещи на кандидат-студента се съхраняват в индивидуален сейф на входа на залата.
 8. Всеки кандидат-студент получава листове за чернова.
 9. ЕКМИ започва след регистрирането на кандидат-студента в компютърната система.

Регистрирането се извършва чрез въвеждането на екрана на компютъра на:

  • ЕГН
  • входящия (регистрационния) номер
 1. Регистрирането трябва да приключи до 10 минути след обявяването на изпита.
 2. Основният екран, с който работят кандидат-студентите, служи за отговаряне на въпросите.

Екранът се състои от три части:

  • Идентификационна част, която съдържа:

-     данните на кандидат-студента;

-    датата и началния част на изпита;

-    оставащото време до края на изпита;

-    номера на индивидуалния електронен изпит, на който се явява кандидат-студентът.

  • Навигационна част – служи за избор на въпроса и представлява последователност от двойки редове, като на първия са номерата на въпросите. На втория ред са дадените отговори.
  • Съдържание на отделния въпрос – появява се след кликване върху номера на въпрос от Навигационната част. След съдържанието на въпроса най-отдолу се появяват петте възможни отговора.

Групата от 6 (шест) бутона осигурява възможност винаги един от тях да бъде избран. Кандидат-студентът посочва правилния според него отговор чрез избор на един от първите пет бутона. Шестият бутон анулира вече избрания отговор или остава въпроса без отговор. Избраният отговор може да се променя.

 1. ЕКМИ приключва:
  • по желание на кандидат-студента с натискане на бутона “Край на изпита”;
  • автоматично след изтичане на времето за провеждане на изпита.
 2. Изпитът се анулира при:
  • опит за спиране или рестартиране на компютъра от кандидат-студента;
  • опит за стартиране на друго приложение, различно от това на изпита;
  • неспазване на реда за провеждане на изпита;
  • опит за разговор с други кандидат-студенти.