Обновено: понеделник, 19 ноември 2012 15:05

ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

На свое заседание от 16.01.2012 г. Контролният съвет, след като анализира най-често допусканите слабости в организацията и провеждането на избори на ръководни органи на УНСС и ръководни органи на факултетите, прие следните препоръки:

ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРА НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА УНСС


            В хода на проверката Контролният съвет установи някои слабости и пропуски в организацията на работа по формирането на ръководните органи на УНСС и прави препоръки за тяхното отстраняване. Препоръките не водят до нищожност на взетите от Общото събрание решения или незаконосъобразност на проведените избори, а имат за цел да подпомогнат усъвършенстването на организацията и процедурите по избор на ръководни органи на УНСС в бъдеще.

 

І. Конкретни препоръки

 1. При първо следващо заседание на Общото събрание да се организира избор за попълване на квотата на хабилитираните и на нехабилитираните преподаватели - членове на АС с по един представител или да се вземе решение за численост на АС - 43 човека.
 2. При първо следващо заседание на Общото събрание да се организира избор на втори Заместник-председател на Общото събрание.
 3. В работните комисии на Общото събрание да не се включват едни и същи лица в състава на повече от една комисия, за да не се затруднява оперативната работа на комисиите, в случай, че те работят паралелно.
 4. Комисията по предложенията да работи съвместно с Комисията по избора при подготовката на бюлетините с кандидатите, предложени за гласуване за избор на ръководни органи на УНСС, на председателство и състав на Контролния съвет, с оглед гарантиране съответствието между обсъжданите от Общото събрание кандидатури и включените в листите за съответните изборни органи.
 5. Комисията по предложенията и Комисията по избора да съгласува с действащите Председател и/или Заместник председатели на Контролния съвет правилата, процедурите и други условия по издигането на кандидати и провеждането на избора, с оглед предварителното им синхронизиране.
 6. Действащите Председател, Заместник председатели и членове на Контролния съвет да бъдат допускани като наблюдатели върху работата на помощните органи на Общото събрание на УНСС за непосредствени впечатления от извършваните дейности и последвалите ги решения - обект на контрол.
 7. Председателят на Комисията по изборите да организира работата по определяне на крайните изборни резултати така, че да се осигури изрядност и точност. В случай на използване на обработваща програма, тя да се тества предварително, а определянето на общия брой гласове със съответния вот да се извършва и ръчно
 8. Да се прецизират форматът и текстът на протоколите за изборите, с оглед привеждането им в съответствие с изискванията към тези документи.
 9. Студентският съвет да предоставя своевременно и в окомплектован вид предложенията за представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на УНСС, придружени със съответните документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 2, т. 4 от ПДУНСС.
 10. Всички документи (или копия от тях), удостоверяващи реда за формиране на Общото събрание, неговото свикване, работа, организацията и провеждането на избори, да се предават своевременно и в окомплектован вид на Председателя на Контролния съвет с предавателно-приемателен протокол.

 

ІІ. Общи препоръки

 1. Контролният съвет препоръчва формирането на работна комисия, която да разработи изискванията и критериите по които да се правят предложенията за включване в листите за избор на ръководни органи на университета и неговите факултети. Разработените критерии да се обсъдят от академичната общност и след приемането им, да бъдат огласени по начин, който позволява безпрепятствен достъп до тях.
 2. Контролният съвет препоръчва разработването и приемането от Академичния съвет на Правила за организирането и провеждането на избори на ръководни органи на УНСС и неговите факултети, с оглед единство в принципите, подходите и механизмите при конституирането им на равнище университет и неговите основни звена. При положително решение и организиране на работата, Контролният съвет има готовност за представяне на конкретни предложения, както и за включване в работата по подготовката на съответните правила.

 

 

 

ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРА НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ФАКУЛТЕТИТЕ

 

            На основата на повтарящи се пропуски и слабости от страна на факултетите при формирането на техните Общи събрания и провеждането на избори за председателство на Общите събрания, на декани и на Факултетни съвети, Контролният съвет прави препоръки, с цел подобряване на организацията на работата в бъдеще:

 1. Факултетните съвети да вземат изрично решение за формирането на новите Общи събрания, с които да се определят техния числен и структурен състав, съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗВО и чл. 31, ал. 3 на ПДУНСС, а за всяко заседание - и деня, мястото и дневния ред.
 2. Докладите на Председателя на Студентския съвет за студентите и докторантите, избрани за представители в Общите събрания на факултетите, задължително да се придружава с протоколи от събранията за проведените избори.
 3. При определяне на списъчния състав на Общите събрания на факултетите от квотата на студентите и докторантите, да се осигурява по-добър баланс в представителството от различните специалности.
 4. Изборът на членове на Общите събрания на факултетите от представителната група на служителите (когато тя се формира на квотен принцип) да се удостоверява с протокол от проведеното събрание за избор на представители и доклад от председателя на събранието.
 5. В работните комисии на Общите събрания на факултетите да не се включват членове на Общото събрание, които не присъстват на заседанието му.
 6. Докладите на Мандатните комисии задължително да се придружават от списък на членовете на ОС, които са се регистрирали (лично срещу подпис) за участие в неговото заседание.
 7. В протоколите от провежданите заседания на Общите събрания на факултетите изрично да се отбелязват гласовете „ЗА”, гласовете „ПРОТИВ” и гласовете „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” в случаите, когато Общото събрание приема решения с явно гласуване. След такова отбелязване е допустима констатацията, че съответното решение на Общото събрание е прието с мнозинство, респ. с единодушие.
 8. В докладите на Комисиите по предложенията да се съдържат констатации относно обстоятелството дали всяко от предлаганите лица за декан, Председател и Заместник председател на Общото събрание и членове на Факултетния съвет отговаря на изискванията на ЗВО, ЗРАСРБ и ПДУНСС за съответната изборна длъжност, за която е предложено.
 9. В листата за избор на членове на Факултетния съвет да не се включва избраният декан. Съгласно чл. 26, ал. 9, т. 2 от ЗВО и чл. 34, ал. 3, т. 2 от ПДУНСС деканът е член на Факултетния съвет по право.
 10. Всички документи (или копия от тях), удостоверяващи реда за формиране на Общите събрания на факултетите, тяхното свикване, работа, организацията и провеждането на избори, да се предават своевременно и в окомплектован вид на Контролния съвет с предавателно-приемателен протокол.