Обновено: понеделник, 16 ноември 2020 12:03

Изпитни програми

                         

В съответствие с изискванията на нормативните документи всички програми са обсъдени и одобрени от катедрения/научно-учебния съвет на съответната катедра/институт и са утвърдени от заместник-ректора по НИД на УНСС

                       

 

Изпитни програми

Катедри/Институти

01

Социология

Икономическа социология

02

Политология

Политология

03

Политология

Международни отношения

04

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Медии и комуникации)

Медии и обществени комуникации

05

Журналистика

Медии и обществени комуникации

06

Гражданско и семейно право

Частноправни науки

07

Право на интелектуалната собственост

Частноправни науки

08

Римско частно право

Частноправни науки

09

Граждански процес

Частноправни науки

10

Административно право и административен процес

Публичноправни науки

11

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

Публичноправни науки

12

Наказателно право

Наказателноправни науки

13

Наказателно-процесуално право

Наказателноправни науки

14

Международно частно право

Международно право и право на ЕС

15

Социално управление

Управление

16

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

Публична администрация

17

Aдминистрация и управление (Регионално развитие)

Регионално развитие

18

Политическа икономия

Икономикс

19

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии)

Институт по творчески индустрии и бизнес

20

Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли)

Институт по творчески индустрии и бизнес

21

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Финанси

22

Статистика и демография

Статистика и иконометрия

23

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност и анализ)

Счетоводство и анализ

24

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол)

Финансов контрол

25

Приложение на изчислителната техника в икономиката

Информационни технологии и комуникации

26

Световно стопанство и МИО

МИО и бизнес

27

Икономика и организация на труда

Човешки ресурси и социална защита

28

Маркетинг

Маркетинг и стратегическо планиране

29

Планиране

Маркетинг и стратегическо планиране

30

Икономика и управление (Агробизнес, екоикономика)

Икономика на природните ресурси

31

Икономика и управление (Индустрия)

Индустриален бизнес

32

Организация и управление на производството (Индустрия)

Индустриален бизнес

33

Икономика и управление (Предприемачество)

Институт по предприемачество

34

Икономика и управление (Стопанска логистика)

Логистика и вериги на доставките

35

Икономика и управление (Туризъм)

Икономика на туризма

36

Икономика и управление (Транспорт)

Икономика на транспорта и енергетиката

37

Икономика и управление (Недвижима собственост)

Недвижима собственост

38

Икономика и управление (Отбрана и сигурност)

Национална и регионална сигурност

39

Икономика и управление (Търговия)

Икономика на търговията

40

Стопанска история

Политическа икономия

41

Английски език

Чужди езици и приложна лингвистика

42

Немски език

Чужди езици и приложна лингвистика

43

Испански език

Чужди езици и приложна лингвистика

44

Френски език

Чужди езици и приложна лингвистика

45

Руски език

Чужди езици и приложна лингвистика