Обновено: петък, 18 януари 2019 12:14

Изпитни програми

В съответствие с изискванията на нормативните документи всички програми са обсъдени
и одобрени от катедрения/научния съвет на съответната катедра/институт и са утвърдени
от заместник-ректора по НИД на УНСС

 №

Изпитни програми

Катедри/Институти

01

Стопанска история

Политическа икономия

02

Социология

Икономическа социология

03

Политология

Политология

04

Политология

Международни отношения

05

Организация и управление извън сферата на материалното производство
(Медии и комуникации)

Медии и обществени комуникации

06

Журналистика

Медии и обществени комуникации

07

Гражданско и семейно право

Частноправни науки

08

Изобретателско, авторско и патентно право

Частноправни науки

09

Римско частно право

Частноправни науки

10

Трудово право и обществено осигуряване

Частноправни науки

11

Административно право и административен процес

Публичноправни науки

12

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

Публичноправни науки

13

Наказателно право

Наказателноправни науки

14

Наказателно-процесуално право

Наказателноправни науки

15

Социално управление

Управление

16

Организация и управление извън сферата на материалното производство
(Публична администрация)

Публична администрация

17

Aдминистрация и управление (Регионално развитие)

Регионално развитие

18

Политическа икономия

Икономикс

19

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии)

Творчески индустрии и бизнес

20

Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли)

Творчески индустрии и бизнес

21

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Финанси

22

Статистика и демография

Статистика и иконометрия

23

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
(Счетоводна отчетност и анализ)

Счетоводство и анализ

24

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
(Финансов контрол)

Финансов контрол

25

Приложение на изчислителната техника в икономиката

Информационни технологии и комуникации

26

Световно стопанство и МИО

МИО и бизнес

27

Световно стопанство и МИО

Международни отношения

28

Икономика и организация на труда

Човешки ресурси и социална защита

29

Маркетинг

Маркетинг и стратегическо планиране

30

Планиране

Маркетинг и стратегическо планиране

31

Икономика и управление (Агробизнес, екоикономика)

Икономика на природните ресурси

32

Икономика и управление (Индустрия)

Индустриален бизнес

33

Организация и управление на производството (Индустрия)

Индустриален бизнес

34

Икономика и управление (Предприемачество)

Предприемачество

35

Икономика и управление (Стопанска логистика)

Логистика и вериги на доставките

36

Икономика и управление (Туризъм)

Икономика на туризма

37

Икономика и управление (Транспорт)

Икономика на транспорта и енергетиката

38

Икономика и управление (Недвижима собственост)

Недвижима собственост

39

Икономика и управление (Отбрана и сигурност)

Национална и регионална сигурност

40

Икономика и управление (Търговия)

Икономика на търговията

41

Английски език

Чужди езици и приложна лингвистика

42

Немски език

Чужди езици и приложна лингвистика

43

Испански език

Чужди езици и приложна лингвистика

44

Френски език

Чужди езици и приложна лингвистика

45

Руски език

Чужди езици и приложна лингвистика