Обновено: сряда, 25 октомври 2023 18:14

Изпитни програми по специалности

                         

В съответствие с изискванията на нормативните документи всички програми

са обсъдени и одобрени от катедрения съвет на съответната катедра

и са утвърдени от заместник-ректора по НИД и МС на УНСС     

 

Изпитни програми

Катедри

1

Социология

Икономическа социология

2

Политология

Политология

3

Международни отношения

Международни отношения

4

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Медии и комуникации)

Медии и обществени комуникации

5

Журналистика

Медии и обществени комуникации

6

Административно право и административен процес

Публичноправни науки

7

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

Публичноправни науки

8

Финансово право

Публичноправни науки

9

Гражданско и семейно право

Частноправни науки

10

Римско частно право

Частноправни науки

11

Право на интелектуалната собственост

Частноправни науки

12

Трудово право и обществено осигуряване

Частноправни науки

13

Граждански процес

Частноправни науки

14

Наказателно право

Наказателноправни науки

15

Международно право

Международно право и право на ЕС

16

Международно частно право

Международно право и право на ЕС

17

Aдминистрация и управление (Регионално развитие)

Регионално развитие

18

Публична администрация

Публична администрация

19

Управление

Управление

20

Проектно управление

Управление

21

Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика)

Икономикс

22

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Финанси

23

Статистика, иконометрия и демография

Статистика и иконометрия

24

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност и анализ)

Счетоводство и анализ

25

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол)

Финансов контрол

26

Информационни и комуникационни технологии в икономиката

Информационни технологии и комуникации

27

Световно стопанство и МИО

МИО и бизнес

28

Икономика и организация на труда

Човешки ресурси и социална защита

29

Организация и управление на производството (Индустрия)

Индустриален бизнес

30

Икономика и управление (Индустрия)

Индустриален бизнес

31

Икономика и управление (Отбрана и сигурност)

Национална и регионална сигурност

32

Икономика и управление (Недвижима собственост)

Недвижима собственост

33

Икономика и управление (Агробизнес)

Икономика на природните ресурси

34

Икономика и управление (Екоикономика)

Икономика на природните ресурси

35

Икономика и управление (Транспорт)

Икономика на транспорта и енергетиката

36

Икономика и управление (Туризъм)

Икономика на туризма

37

Икономика и управление (Търговия)

Икономика на търговията

38

Икономика и управление (Логистика и вериги на доставките)

Логистика и вериги на доставките

39

Икономика и управление (Предприемачество)

Предприемачество

40

Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли)

Интелектуална собственост и технологичен трансфер

41

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии)

Интелектуална собственост и технологичен трансфер

42

Планиране

Маркетинг и стратегическо планиране

43

Маркетинг

Маркетинг и стратегическо планиране

44

Стопанска история

Политическа икономия

45

История на икономическите теории

Политическа икономия