Обновено: понеделник, 20 май 2024 6:56

Проф. д-р Веселка Павлова

Проф. д-р Веселка Павлова е  зам.-ректор 

по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение 

в периода 2007 – 2016 г. 

Проф. Веселка Павлова е родена през 1955 г. в София. Завършва висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ (1977), специалност „Статистика“.

Ръководните и други длъжности, които е заемала в УНСС са: директор на Център за дистанционно обучение (ЦДО) (1997 - 2004) (2005 – 2015 с прекъсвания); ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ (2006 – 2018); зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение (2007 – 2016); член на Факултетния съвет на факултет „Приложна информатика и статистика“, член на Съвет по хабилитация (2018 - 2023), член на Съвета на старейшините (2017 - 2023).

Научните интереси на проф. Павлова са в областта на: статистиката; бизнес статистиката; количествените методи и модели в бизнеса; статистиката на околната среда; статистиката на устойчивото развитие; регионалните статистически изследвания; демографската статистика; краткосрочни бизнес прогнози; статистическите методи във външната търговия, медицинската статистика, статистическите методи в управлението; статистическата теория за вземане на управленски решения, количествените методи и модели в бизнеса; статистическата теория за вземане на управленски решения.

Специализации и квалификации: Варшава - Полша (1989); Лондон, Бристол, Плимут, Ливърпул - Великобритания (1996 - 2006); Мадрид, Валенсия, Барселона, Гранада - Испания (2004 - 2019); Гренобъл, Париж -  Франция (2001 - 2018 ); Берлин - Германия (2005); Торино, Италия (2009); Евора, Порто - Португалия (2007, 2022).

Членство в професионални организации: Съюз на икономистите в България – член на УС (2010 - 2015); Съюз на статистиците в България, Съюз на Балканските статистици; Асоциация по публична администрация; Национален център за дистанционно обучение – член на УС (2000 - 2008, 2012 - 2016); European Distance Education Network, European Survey Research Association.

60 години катедра и специалност „Статистика и иконометрия“


Лекционни курсове: Статистика; Иконометрия, Статистика на околната среда, Статистика на устойчивото развитие и околната среда, Регионална статистика; Медицинска статистика, Статистически методи в одита, Статистически методи в публичния сектор, Статистически методи в международния бизнес, Количествени методи и модели в бизнеса, Количествени методи в международния мениджмънт.

Публикации 124 -  (монографии, учебници, студии, статии, доклади) в страната и в чужбина - 6 учебника; 5 монографии; 12 студии (4 от които на английски език); 101 научни статии и доклади, представени на национални  и международни конференции  и семинари. Проф. д-р Веселка Павлова е отговорен редактор на юбилейния алманах „100 години УНСС“, който обхваща първото столетие от историята на Университета, съдържа биографични данни за преподавателския състав и отразява най-значимите публикации. Съставител на Алманаха е почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов.

Тържественото представяне на Юбилейния алманах по случай празника на УНСС: проф. д-р Веселка Павлова (вдясно) с ректора проф. д-р Димитър Димитров и почетния ректор проф. д-р Борислав Борисов

Основни публикации

 • Значението на Евростат и националната статистика за повишаване на информираността на българските институции и граждани като членове на ЕС, София, 2008 г.;
 • Проблеми при статистическите изследвания на основни компоненти на околната среда, София, 2010 г.;
 • Statistical Survey of the “Challenges and Projections of the Basel II International Capital Framework in the Field of the Accounting of Credit Institutions”, ESRA Conference 2010, June 2010, Warsaw, Poland;
 • Statistical Analysis of the Premises, Factors and Barriers of Development оf  Public-Private Partnership in Republic of Bulgaria, University of Nis, Ekonomske teme, vol. 47, iss.4, 2010;
 • Статистическо изучаване на вътрешните води – концепции,   показатели и оценки, студия, Трудове на УНСС, 2010 г.;
 • Statistical Analysis of the Dynamics of Main Components of the  Bulgarian Environment, Facta Universitates, series “Economics and Organization”, Vol.7, No 1, 2011;
 • Traditions and Perspectives for Development of Distance Education at the University of National and World Economy, Economic Alternatives, UWE, Issue 1, 2011.
 • Павлова В., С. Чипева, Е. Тошева, (2012), Статистическо изследване на околната среда, София;
 • Павлова В., С. Чипева, (2012),  Статистика, С., Нова звезда, с. 314;
 • Veselka Pavlova, Ivan Stoytchev, Stela Zhivkova, (2013), Empirical Study on the Participation of the Bulgarian Companies in the Green Economy, Journal Entrepreneurship & Innovation, Published Annually by the Ruse University, Issue V, November 2013.
 • Павлова, В. (2014), Развитие на електронните форми за дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация, Годишна научна сесия на УНСС;
 • Павлова, В. (2016),  Статистически изследвания в публичния сектор, София;
 • Pavlova, V. (2018), Statistical Waste Monitoring. // Management of Innovative Development the Economic Entities. – Poland;
 • Възможности за прилагане на статистически стандарти за оценка на околната среда, Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят, Колективна монография, София, 2018 г.;
 • Статистически методи в международния бизнес, София, 2021 г.;
 • Активното стареене – здравни, социални и икономически детерминанти, София (в съавторство), 2021 г.

ВИДЕО


  ФОТОГАЛЕРИЯ