Обновено: вторник, 28 август 2012 8:46

Специалности

за учебната 2012/2013 г. за образователно-квалификационна степен „магистър“

 

 

Професионални направления 
и специалности

Редовно обучение

срещу заплащане

Дистанционно обучение

срещу заплащане

Продължителност на обучението (в семестри)

2

ДП*

3

ДП*

2

3

4

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Бизнес администрация 
Специализация Управление 
на качеството и околната среда

 

 

 

Х**

 

 

 

 

Бизнес администрация

Специализация Бизнес комуникации

 

 

 

Х

 

 

 

 

Бизнес администрация

Х*

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Публична администрация - 
Специализация Здравен мениджмънт

 

 

 

 

 

 

Х

 

Публична администрация

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Публична администрацияспециализация Държавна администрация

 

 

 

 

 

 

Х

 

Регионално развитие

Х

 

 

 

 

 

 

 

Регионално развитие със специализация Устойчиво развитие на територията

 

 

 

 

 

 

Х

 

ИКОНОМИКА

Аграрен бизнес

Х

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес информатика                     

Х

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес информатика специализацияИнформационни технологии за бизнес анализи

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Бизнес икономика

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

Бизнес анализи и проекти

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Екоикономика

Х

 

 

 

 

 

 

 

Емпирични, социални, маркетингови и политически изследвания

 

 

 

Х

Х

 

 

 

Европейски бизнес и финанси

 

 

 

 

Х

 

 

 

Енергиен бизнес

 

 

 

Х

 

 

 

 

Застраховане и социално дело

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Застраховане и социално дело 
Специализация Застраховане

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Интелектуална собственост      

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

Икономика на човешките ресурсиСпециализация Управление 
на човешките ресурси   

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Икономика на търговията    

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Икономика на съобщенията    

Х

 

 

 

 

 

 

 

Икономика на отбраната 
и сигурността    

Х

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Икономика на отбраната 
и сигурността
 
Специализация 
Корпоративна сигурност

 

 

Х

 

 

 

 

 

Икономика на туризма   

Х

 

 

Х

 

 

 

 

Икономика на индустрията      

Х

 

 

 

 

 

 

 

Икономика на недвижимата 
собственост

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

Икономика на недвижимата 
собственост 
Специализация Пропърти мениджмънт

 

 

 

Х

 

 

 

 

Икономическа политика

 

 

 

Х

 

 

 

 

Икономическа социология 
Специализация 
Социология на бизнеса и управлението

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Икономика на транспорта     

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Икономика на осигурителните системи

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

Макроикономика       

Х

 

Х

Х

Х

 

 

 

Маркетинг       

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Маркетинг специализация Рекламен мениджмънт

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Международни икономически 
отношения

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Международни икономически 
отношения 
специализация Управление на международни 
проекти

 

 

Х

 

 

 

Х

 

Международни икономически 
отношения 
специализацияМеждународен бизнес - на бълг. език

 

 

Х

 

 

 

 

 

Международни икономически 
отношения 
специализацияМеждународен бизнес - на англ. език

 

 

Х

 

 

 

 

 

Международни икономически 
отношения 
специализацияМеждународна търговия и развитие

 

 

 

Х

 

 

 

 

Международни икономически 
отношения 
специализацияМеждународен мениджмънт

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Международни икономически 
отношения 
 специализацияМеждународни финанси

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

Международен туризъм

 

 

 

Х

 

 

 

 

Прогнозиране и планиране        

Х

 

Х

Х

Х

 

 

 

Прогнозиране и планиранеспециализация Корпоративни системи и програми      

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

Стопанска логистика    

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

Счетоводство      

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Счетоводство и контрол

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Статистика и иконометрия          

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Транспортен бизнес

 

 

 

Х

 

 

 

 

Финансов контрол        

Х

 Х

Х

Х

 

 

 

 

Финансов контрол 
Специализация Одитинг

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Финанси    

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Финанси 
Специализация Дългът 
и финансовите кризи

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Финанси специализация Публични финанси

 

 

 

Х

 

 

Х

Х

Финансов мениджмънт      

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Фамилно предприемачество

 

 

 

Х

 

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

Международни отношения:Международна публична администрация

Х

 

 

 

 

 

 

 

Национална сигурност

 

 

Х

 

 

 

 

 

Политология     

Х

 

Х

Х

Х

 

 

 

Приложна политология

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

Медии и журналистика 
Специализация Продуцентство и културни индустрии

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Медии и журналистика 
Специализация Връзки 
с обществеността

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Медии и журналистика 
Специализация Бизнес журналистика

Х

 

Х

 

 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

Социология /Приложна социология/   

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Социология 
Специализация Лидерство 
и организационна диагностика

 

 

Х

 

 

 

 

 

Социология 
Специализация Социология и икономика на публичната сфера

 

 

 

Х

 

 

 

 

Социология 
Специализация Европейска социална политика и социална работа

 

 

Х

 

 

 

 

 

* Държавна поръчка.

** Знакът "Х" означава, че се предлага обучение по съответната специалност, форма и продължителност на обучението.

 

ЗА КАНДИДАТИ СЪС СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

 

 

Професионални направления 
и специалности

Редовно обучение

срещу заплащане

Дистанционно обучение

срещу заплащане

Продължителност на обучението (в семестри)

2

ДП*

3

ДП*

2

3

4

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Бизнес администрация

 

 

 

 

 

 

 

Х

Публична администрация

 

 

 

 

 

 

 

Х

Регионално развитие

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКОНОМИКА

Икономика на отбраната и сигурността

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

Забележка!

За кандидатите от други легитимни висши училища, на които завършената специалност 
и професионално направление не съвпадат с тези в УНСС, 
определящо при подаване на документите е професионалното им направление 
за възможните специалности, за които имат право да кандидатстват.