100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 28 август 2012 8:46

Процедура за кандидатстване

В срок до 14 юли (за записване от началото на учебната година) или до 1 октомври (за записване от летен семестър) документите се подават в Университета за национално и световно стопанство – сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”. Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител.

  1. След като приеме документите, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” в едномесечен срок ги подготвя и изпраща в МОМН – дирекция „Висше образование”, за издаване на удостоверение в срок от един месец.
  2. След като получи удостоверението от МОМН, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” уведомява кандидатите, че могат да получат удостоверението си лично или от упълномощен от тях представител и да подадат документите си за издаване на виза „D”.
  3. Документи за издаване на виза „D” се подават в посолството на Р България в съответната държава, откъдето е кандидатът. Срокът за нейното издаване е един месец.
  4. За кандидатите, завършили висшето си образование в чуждестранно висше училище, успоредно с процедурата по издаване на удостоверение за виза от МОМН, се движи процедурата по признаване на степен на висше образование. Депозираните от кандидата документи се изпращат в Националния център за информация и документация към МОМН за проверка на статута на висшето училище, издало дипломата за висше образование, и автентичността на дипломата за завършено висше образование. Срокът за отговор е минимум един месец.

На кандидати, завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища и притежаващи удостоверение от Националния център за информация и документация за призната степен на висше образование в Република България, УНСС признава удостоверението за продължаване на обучението в по-висока образователно-квалификационна степен.

5. След получаване на отговор от Националния център за информация и документация за легитимност на висшето училище, издало дипломата за висше образование, и автентичността на дипломата за висше образование, депозираните документи се разглеждат в УНСС от комисията за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Комисията излиза със становище и го внася в Академичния съвет на УНСС, който взима решение за признаване на степен на висше образование с цел продължаване на обучението.

6. Кандидатите се записват в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”, съответно в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка или за обучение в ОКС „магистър” след като са изпълнени процедурите, както следва:

6.1.  Получаване на виза „D” и пристигане в Р България;

6.2.  Признаване от Академичния съвет на УНСС степен на висше образование с цел продължаване на обучението.