Обновено: вторник, 28 август 2012 8:46

Условия за кандидатстване

Чуждестранни студенти

от държави извън ЕС и Европейското икономическо пространство

ОКС „магистър”

 

 

          Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС:

  1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
  2. съгласно актове на Министерския съвет;
  3. при условията на чл. 95, ал. 7 и ал. 9 от Закона за висшето образование (ЗВО).

            Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Р България, ако:

- имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р България;

- имат статут на бежанци;

- са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

            Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.

            Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 7 и ал. 9 от ЗВО (на собствени разноски), подават документите си в УНСС, сектор Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” в срок до 14 юли (за записване от началото на учебната година) или до 1 октомври (за записване от летен семестър) в годината на кандидатстването.

            Необходими документи за кандидатстване:

  1. молба (по образец) - изтелете от тук Word документ;
  2. копие от документа за завършено висше образование – ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър”, със срок на обучение не по-малък от пет години, и от приложението с оценките;
  3. документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в специалности на български език);
  4. документ за владеене на английски език – успешно положени тестове TOEFEL, SAT и други (за кандидатите, които ще се обучават в специалностите с преподаване на английски език);

4.1     кандидатите за специалност „Европейски бизнес и финанси” – съвместна магистърска програма между УНСС и университета Нотингам Трент (Великобритания), доказват владеене на английски език с TOEFEL 560 и IELTS 6.5;

5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване, и заверено от съответните органи, в страната, от която лицето кандидатства;

6. копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;
7. две снимки;
8. копие от документ за самоличност.

            Документите по т. 2, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

            Чуждестранните граждани, които не владеят български език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български език.

            Чуждестранните граждани, които не владеят английски език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по английски език.

            Обучението в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и по английски език на чуждестранните студенти, одобрени за обучение в УНСС, се провежда от Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

            Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да продължат обучението си в ОКС „магистър”:

- след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език не трябва да е по-ниска от добър 4,00 на ниво В2;

- след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по специализираните дисциплини и по английски език, като нивото на владеене на английски език да съответства на:

- TOEFEL, SAT

- Общата европейска рамкова програма – не по-ниско от ниво В2.