100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 28 август 2012 8:47

Условия за кандидатстване

Чуждестранни студенти

от държави извън ЕС и Европейското икономическо пространство

ОКС „бакалавър”

 

          Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС:

  1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
  2. съгласно актове на Министреския съвет;
  3. при условията на чл. 95, ал. 7 и ал. 9 от Закона за висшето образование (ЗВО).

            Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Р България, ако:

-  имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р България;

-  имат статут на бежанци;

-  са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

            Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.

            Чуждестранните граждани, които кандидастват при услоията на чл. 95, ал. 7 и ал. 9 от ЗВО (на собствени разноски), подават документите си в УНСС, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” – централно фоайе, в срок до 1 октомври в годината на кандидатстването.

            Необходими документи за кандидатстване:

  1. молба (по образец) - изтелете от тук Word документ ;
  2. копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките;

            Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи (математика, литература, география, история) за направлението/специалността, за които кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

3. документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;

4. документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка (за кандидатите, които ще се обучават в направленията/поднаправленията с преподаване на български език в ОКС „бакалавър”);

5. документ за владеене на английски език (за кандидатите, които ще се обучават в поднаправление „Икономика с преподаване на английски език” в ОКС „бакалавър”) – диплома или сертификат по:

- TOEFEL Paper -   не по-малко от 590 т., или

- TOEFEL CIBIT - не по-малко от 243, т. или

- TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или

- TOEIC - не по-малко от 780 т., или

- IELTS - не по-малко от 7,5 т., или

- CAMBRIDGE CAE, CAMBRIDGE PROFICIENCY, CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE – с оценки А и В;

6. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване, и заверено от съответните органи, в страната, от която лицето кандидатства;
7. копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е бълграско;
8. две снимки;
9. копие от документ за самоличност.

            Документите по т. 2, 3 и 6 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

            Чуждестранните граждани, които не владеят български език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български език.

            Чуждестранните граждани, които не притежават документ за владеене на английски език, могат да положат изпит пред комисия за установяване на техните комуникативни и терминологични компетенции, необходими за обучение на английски език. Резултатите от изпита се считат за „издържал” при оценка, не по-ниска от мн. добър 5,00. Останалите кандидати не се допускат до класиране.

            Чуждестранните граждани, които не владеят английски език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по английски език.

            Обучението в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и по английски език на чуждестранните студенти, одобрени за обучение в УНСС, се провежда от Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

            Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да продължат обучението си в първи курс в ОКС „бакалавър”, съответно:

- след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2;

- след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по специализираните дисциплини и по английски език, като нивото на владеене на английски език да съответства на:

- TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или

- TOEFEL CIBIT - не по-малко от 243, т. или

- TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или

- TOEIC - не по-малко от 780 т., или

- IELTS - не по-малко от 7,5 т., или

- CAMBRIDGE CAE, CAMBRIDGE PROFICIENCY, CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE – с оценки А и В или

- Общата европейска рамкова програма – не по-ниско от ниво В2.