Обновено: понеделник, 06 юли 2015 11:47

Важно

Кандидатите (български или чуждестранни граждани) за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2015/2016 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират следните документи:

  1. Заявление (по образец);
  2. Оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция;
  3. Оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение;
  4. Копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава;
  5. Документ за внесена административна такса.

Документите по т. 2 и 3, с изключение на европейското дипломно приложение, се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива разпоредби – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.

В срок до 26.06.2015 година (за записване от зимен семестър) или до 01.10.2015 година (за записване от летен семестър) документите се подават в Университета за национално и световно стопанство, както следва:

- Български граждани  - в отдел „Студенти-магистър“ или в Център за прием на документи

- Граждани на страни извън и от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“.

В едномесечен срок след депозиране на документите УНСС ги подготвя и изпраща в Националния център за информация и документация за установяване на статута на образователните институции, издали дипломите за завършено висше образование и за установяване на тяхната автентичност.

След получаване на отговор от Националния център за информация и документация депозираните документи, отговарящи на изискванията се разглеждат от комисията за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища на УНСС.

Комисията излиза със становище и го внася в Академичния съвет на УНСС, който взима решение за признаване на степен на висше образование с цел продължаване на обучението в УНСС.

 

Административни такси за подаване на документи:

 

N по ред

Наименование

Сума (лева)

За бърза услуга*

1

2

3

4

1.

За признаване на завършени периоди за обучение в чуждестранни висши училища

100,00

150,00

2.

За признаване на степен на завършено висше образование в чуждестранни висши училища

180,00

270,00

3.

За признаване на ОНС „доктор“ в чуждестранни висши училища

200,00

300,00

* За  бърза услуга при извършване на проверката административната такса е с 50% по-висока от посочената в колона 3.