Обновено: понеделник, 06 юли 2015 10:46

Същност и предимства на дистанционната форма на обучение

Дистанционната технология на обучение – новост или вече утвърдена форма, алтернатива или реално бъдеще за съвременното магистърско образование?

Дистанционната форма на обучение се въведе в Университета за национално и световно стопанство през учебната 1997/1998 година. По проект на PHARE беше разработена първата българска университетска магистърска програма по “Международни икономически отношения”, която изцяло се реализира чрез съвременната дистанционна технология за обучение. Последва разработването и на други програми по международни проекти.

Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на работещите хора, майките, отглеждащи децата си, живеещите в отдалечени населени места, към лицата в неравностойно положение и групите със специфични образователни потребности. Тя е равнопоставена на редовната по отношение на съдържанието на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома.

 Реализира се от Центъра за дистанционно обучение в София и регионалените центрове в Хасково и Пловдив.

Дистанционното обучение съчетава елементи на електронно обучение с присъствени занятия, които се провеждат само в съботни и неделни дни..

Дистанционното обучение в образователно-квалификационна степен “магистър” е срещу заплащане и държавна поръчка (само за приема през септември месец). Семестриалната такса включва и стойността на специално разработени учебници и допълнителни учебни материали на хартиен и/или електронен носител; мултимедийни и интерактивни презентации; практически ориентирани казуси, курсови проекти и задачи за самоподготовка; примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп.  

По Проект BG051РО001-4.3.04-0034 „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ на студентите с дистанционна форма на обучение, като учебни  материали се предоставят над  60 електронни учебници