Обновено: понеделник, 16 януари 2023 11:09

Жива памет - проф. д-р Георги Янков

Проф. д-р Георги Янков е заслужил професор на УНСС 

Той е основател и дългогодишен ръководител на катедра „Политология“ (1990-2015 г.), инициатор за откриване на специалност „Политология“ в бакалавърска, магистърска и докторска степен в УНСС.

През 1996 г. създадената и ръководена от проф. Георги Янков катедра става първата българска катедра по политология - член на Европейския консорциум за политически изследвания. В списанието на Консорциума през месец август 1999 г. катедрата се определя като една от „най-значимите катедри по политология в България и Югоизточна Европа“ (European Political Science Research). 

Понастоящем проф. д-р Георги Янков е директор на Центъра за политологични изследвания от 2019 г. и председател на Академичния спортен клуб на преподавателите и служителите от УНСС „Св. Георги Победоносец“ от 1995 г. 


Проф. д-р Георги Янков е роден в с. Ефрем, област Хасково, през 1946 г. Завършва гимназия „Васил Дечев“ , Чепеларе (1964) и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „История“ (1971).

Придобива научна степен „доктор“ през 1977 г. Специализира в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ (1979–1980;1982), Западноберлинския свободен университет (Института за политически науки)(1989), Университета в Лодз (1990), Икономическия университет в Будапеща (1990), Бернския университет в Швейцария (1997). Академичните длъжности, които е заемал проф. Георги Янков са: асистент (1977); главен асистент (1978); доцент (1982); професор (2000).

Неговите научни интереси са в областта на историята на политическите теории, съвременните политически теории, сравнителните политически системи, теорията на нацията, държавничеството.

Лекционните му курсове включват история на политическите теории, съвременни политически системи, нация и етнос, публична власт и политики, изкуството на държавника.

Бил е директор на филиала „Икономика и управление“, Хасково (1990 – 2005), тогава филиалът е акредитиран от НАОА, издадено е Постановление на Министерски съвет на Република България за неговото легитимиране, открит е нов учебен корпус и студентски стол.

Бил е председател на Комисията по образователна политика на АС (1996 – 1999); председател на Съвета по хабилитация на УНСС (2014); председател на Настоятелството на студентите – българи от Бесарабия (1990 – 2000), член на АС; член на ФС и ФНС на факултет „Международна икономика и политика“; на СНС по политология при ВАК.

Проф. Янков е член на European Consortium for Political Research (Европейски консорциум за политически изследвания) със седалище Университета в Есекс, Великобритания.

Член на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България.

През 2015 г. е удостоен с „Почетный диплом” на Президиума на Академията за политически науки на Руската федерация за „весомый вклад в политическую науку” (за значим принос в политическата наука).

Проф. Янков има над 190 публикации, една от които е мащабното изследване „Политологичната мисъл от древността до наши дни“, както и първото по рода си рейтингово изследване в България „Най-успешните български министър-председатели (1879-2009)“.

Той е един от авторите на енциклопедията „Министър-председатели, министри и висши представители на законодателната власт - преподаватели и випускници на УНСС“ заедно с доц. д-р Блага Благоева, проф. д.ист.н. Трендафил Митев, гл. ас. д-р Иван Винаров и д-р Галя Манчева. Предстои да се издаде и енциклопедията „Видни финансисти, мениджъри и предприемачи – преподаватели и випускници на УНСС (1920-2021 г.). А най-новата му книга „Сравнителни политически системи. Исторически и съвременни политически системи“ беше представена на 9 юни 2022 г. в Голямата конферентна зала и предизвика огромен интерес.

Други негови публикации са:

  • История на село Ефрем, София, ИК – УНСС, 2013;
  • Политологични анализи: Избрани статии, рецензии и есета, София, Авангард Прима, 2010;
  • Политология (Държавна публична власт),  София, УИ „Стопанство“, 2011. 

ВИДЕО


ФОТОГАЛЕРИЯ