Обновено: вторник, 17 януари 2023 13:27

Жива памет - доц. д-р Маргарита Кръстева

Доц. д-р Маргарита Кръстева е била дългогодишен председател на 

университетската синдикална организация към НБС „ВОН-КНСБ“

Родена е през 1949 г. в Долна Оряховица.

Завършва Селскостопанската академия (1975), специалност „Зоотехника“. Придобива научната степен „доктор“ (1982).

Тя е била дългогодишен преподавател в катедра „Агробизнес“ и председател на клуб „Жени в науката“.

Академичните длъжности в УНСС, както и в други академични и научни институции, които е заемала са: главен асистент (1986); доцент (2004); научен секретар на катедра (1999 – 2003). 

Научните интереси на доц. Маргарита Кръстева са в областта на технологиите в земеделието, окачествяването и преработката на земеделски продукти и екологията.

Лекционните курсове, които е водила са: животновъдство, окачествяване и съхраняване на земеделските продукти, технологии в земеделието, екология.

Основни публикации:

  • Производство на продукция от животновъдството, София, УИ „Стопанство“, 2001;
  • Ръководство за упражнения по хранене и контрол на продуктивните качества на селскостопанските животни и птици, София, УИ „Стопанство“, 2003;
  • Challenges Before Dairy Sector in the Light of EU Accession: Bulgaria Case. Adopting Quality Requirements in the Meat and Dairy Sectors in Accession, IAMO (Halle/Saale), 2002;
  • Effect of Gramma Ratiation of Full Fat Soybeans in Broiler Chickens. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2006;
  • Influence of Protein Level in Whole Ration Mixture of Male and Female Labs on Some Productive Indexes. Question Marks in Our Present-day Food Economy: Conference 32nd Day of Science in Ovar, University of West  Hungary, Faculty of Agricultural and Food Sciences (Mosonmagyaróvár), 2008.

ВИДЕО