Обновено: понеделник, 16 януари 2023 11:27

Жива памет - проф. д-р Христо Кожухаров

Проф. д-р Христо Кожухаров е заместник-ректор

по научноизследователската дейност в периода 1995 - 2000 г.

Роден е през 1932 г. в гр. Елена. Завършва ВИНС, Варна (1958), специалност „Стокознание“. Придобива научната степен „доктор“ (1975). Притежава 12 авторски свидетелства за изобретения, внедрени в практиката. Членува в International Society of Commodity Science and Technology (IGWT). Член е на научни съвети и на Научната комисия по икономически науки към ВАК.

Проф. Кожухаров е бил асистент (1968); главен асистент (1973); доцент (1978); професор (1991).

Бил е декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (1991 – 1995); ръководител на катедра „Стокознание“ (1994 – 2003); зам.-ректор по НИД на УНСС (1995 – 2000).

Лекционните курсове на проф. Кожухаров са свързани със стоковедските дисциплини.

Научните му интереси са в областта на изследването и прогнозирането на промените и на сроковете за съхраняване и експлоатация на суровини, материали и готови изделия; формирането на потребителните свойства и подобряване на качеството на готовата продукция чрез оптимизиране на количествения и на качествения състав; създаването на еластомерни, вкл. нискотемпературни състави и вулканизати, с подобрени физико-химични, механични, експлоатационни и други характеристики; стокознанието като учебна дисциплина, специалност и наука.

Има над 170 научни труда, голяма част, от които са публикувани в чужбина или е участвал с тях на международни научни конгреси, симпозиуми, конференции, колоквиуми. Самостоятелно или в съавторство издава 16 учебника и учебни помагала по стокознание.

Основни публикации на проф. Кожухаров са:

  • Българският биологичен продукт – елемент от интеграционния процес към ЕС – София: УИ „Стопанство“, 2004 г.
  • Зависимост между разтворимостта, вискозитета и съдържанието на неразтворима фракция при продължително съхраняване на бутадиеннитрилов каучук. Трудове на ВИИ „Карл Маркс“, 1987 г.
  • Проблеми пред българското висше образование, 2006 г.
  • Стокознание – 2006 г.
  • Anwendung von tieftemperaturvulkdnisierenden elastomerschutzschunger in der industrie. // Plaste und Kautchuk, 1989 г.

Проф. Кожухаров е първият носител на наградата „Проф. Цани Калянджиев“ на Икономическия университет – Варна, с която е удостоен „за високи постижения като преподавател и изследовател в областта на икономиката, технологиите и стокознанието“.
ВИДЕО

УНСС за мен е най-важният и най-дългият период от моя съзнателен живот!“

ИНТЕРВЮ с проф. д-р Христо Кожухаров


 ФОТОГАЛЕРИЯ