Обновено: четвъртък, 17 ноември 2022 10:34

Изпитни програми по чужди езици

                  

В съответствие с изискванията на нормативните документи всички програми

са обсъдени и одобрени от катедрения съвет на съответната катедра

и са утвърдени от заместник-ректора по НИД и МС на УНСС     

 

Изпитни програми

Катедри

1

Английски език

Чужди езици и приложна лингвистика

2

Немски език

Чужди езици и приложна лингвистика

3

Испански език

Чужди езици и приложна лингвистика

4

Френски език

Чужди езици и приложна лингвистика

5

Руски език

Чужди езици и приложна лингвистика