Обновено: четвъртък, 31 май 2012 13:17

Международна научна конференция
„Предизвикателства пред туризма през ХХІ век”КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”

 

 

ПОКАНА

 

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТУРИЗМА

ПРЕЗ ХХІ ВЕК”

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА
НА РЕКТОРА НА УНСС – ПРОФ. Д.ИК.Н. СТАТИ СТАТЕВ

 

 

 

СОФИЯ, 9.11.2012 г.

 


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

проф. д-р Димитър Тадаръков – ръководител на катедра „Икономика на туризма”

Почетен председател:

проф. д-р Манол Рибов

Зам. председател:

проф. д-р Таня Парушева – научен секретар на катедра „Икономика на туризма”

Членове:

доц. д-р Мариана Янева

доц. д-р Еленита Великова

гл. ас. д-р Ася Пенчева

гл. ас. Тодорка Тончева

Технически секретар:

Жаклин Коен

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • Масов туризъм;
  • Специализирани видове туризъм;
  • Организация и управление на туризма в публичния и частния сектор.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Място на провеждане: УНСС – София, Голяма конферентна зала.

Изпращане на заявка за участие само със заглавие на доклада по електронната поща (conference_tourism@abv.bg): 15.07.2012 г.

Изпращане на доклада в пълен обем, включително резюме на английски език до 10 реда и 5 ключови думи на английски език по електронната поща (conference_tourism@abv.bg): 16.09.2012 г.

Официални работни езици на конференцията: български, английски, френски и руски.

Докладите ще бъдат публикувани в сборник с ISBN код. При регистрацията на участниците с доклад и платена такса ще бъде предоставен екземпляр от сборника.

Превод на такса за правоучастие – 40 лева за български и 25 Euro за чуждестранни участници: 15.10.2012 г.

Таксата за правоучастие се превежда по БАНКОВА СМЕТКА НА УНСС.

Банка: БНБ; BIC на БНБ: BNBGBSD; IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Основание за превод: конференция на катедра „Икономика на туризма”, (име на участника). Сканираното платежно нареждане за преведената такса изпратете по електронната поща (conference_tourism@abv.bg). Фактурите ще се издават в деня на регистрацията.

Настаняване на участниците: хотелски стаи в блок 29 в Студентски град. Цена – 20 лв. (10 Euro) на легло.

Разходите по пребиваването (пътни, дневни и нощувки) са за сметка на участниците.

 


ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

9.11.2011 г. (петък)

 

8.30 – 9.00 ч.              Регистрация на участниците

9.00 – 9.30 ч.              Откриване на конференцията и приветствия от гостите

9.30 – 10.00 ч.            Пленарно заседание

10.00 – 10.30 ч.          Кафе-пауза

10.30 – 12.00 ч.          Заседания по секции

12.00 – 13.00 ч.          Обяд

13.00 – 14.30 ч.          Заседания по секции

14.30 – 15.00 ч.          Кафе-пауза

15.00 – 16.30 ч.          Заседания по секции

16.30 – 17.00 ч.          Закриване на конференцията

17.00 – 19.00 ч.          Свободно време

19.00 ч.                       Тържествена вечеря

 


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

 

Всеки автор може да представи един доклад за участие в конференцията.

Докладите да се подготвят за отпечатване на Word 2003 или по-висока версия.

Максимален обем: 10 страници, включително формули, таблици, фигури и използвана литература; междуредово разстояние – 1,5.

Page Setup: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – A4.

Заглавие: Font: Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters; (следва 1 празен ред).

Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора (съавторите): Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic; Alignment: Centered.

Висше училище/Организация/Институция: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред).

Резюме на английски език (Abstract): - обем до 10 реда: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Font style: Italic, Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.

Ключови думи на английски език (Key words): - 5 ключови думи: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Font style: Italic, Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines, (следва 1 празен ред).

Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.

Подзаглавия в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).

Формули: Центрирани и номерирани отдясно с арабски цифри, в малки скоби.

Таблици: Номерирани с арабски цифри горе вдясно спрямо самата таблица, с центрирано наименование, (над и под тях се оставя 1 празен ред).

Фигури: Номерирани с арабски цифри и центрирано наименование под тях, (над и под тях се оставя 1 празен ред).

Цитиране: Под линия, във възходящ ред, Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, 3 …


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ