Обновено: петък, 19 август 2022 11:57

Организация за научно практическо развитие на студентите

Организация за научно практическо развитие на студентите - ОНПРС е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ през 2009г. в СГС. Получава удостоверението си за регистрация към Регистъра за сдруженията с нестопанска цел в обществена полза към Министерство на правосъдието през 2010г.

Членове на ОНПРС са студенти от Университета за национално и световно стопанство, гр. София.

    Нашите цели са:

  • Съдействие за осъществяване на международно сътрудничество за придобиване на практически опит и умения и с оглед на професионална реализация на членовете на сдружението и студентската общност;
  • Подпомагане професионалната реализация на студентите и младите хора в България;
  • Повишаване на интереса на студентите за научно развитие.

Сдружението организира и участва в научни форуми, конференции, семинари, дискусии и други по теми от областта на икономиката, правото, социалните науки, информационните технологии и развитието на младите хора в България.  Разработват се проекти в посочените области.

Стремим се да създаваме трайни и системни взаимоотношения с представители на академичните и обществените среди, държавните органи, сдруженията с нестопанска цел и др., да  оказваме съдействие за обогатяване знанията на студентите и за тяхното реализиране в практиката.

За повече информация посетете интернет страницата ни www.onprs.eu.

За контакти:

София 1700, ж.к Студентски град,

ул. „Осми декември”, бл. 23А-партер,

email: [email protected],

тел: 02/8680097