Обновено: петък, 14 октомври 2022 8:48

Съвместни програми

Бакалавърски програми

Кандидатствайте тук

Международни икономически отношения

(съвместна програма между УНСС и Бургаски свободен университет)

Съвместната програма по „Международни икономически отношения е резултат от работата по проект „Икономическото образование в България 2030“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. УНСС е координиращият университет, а Бургаският свободен университет е партниращият университет. Дисциплините в трети семестър на втори курс се водят от преподаватели от партниращия университет. Обучението ще се провежда с използването на най-съвременни средства на обучение като дигитални класни стаи и др. Завършилите ще получат диплома, подписана от ректорите на двата университета.

Цели на обучението 

Обучението по специалност Международни икономически отношения (съвместна програма) има за своя основна цел широкопрофилната подготовка на професионалисти със задълбочени общоикономически и управленски знания, както и със знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и институции, европейската икономическа интеграция, международните финанси, международния бизнес, фирмено сътрудничество и маркетинг. 

Професионална реализация

Завършилите специалност Международни икономически отношения“ (съвместна програма):  

 • Притежават теоретични и приложни знания по микро-, макро- и световна икономика, стопанска история, икономически теории, счетоводство, финанси, планиране и прогнозиране, икономика на труда, фирмено управление и маркетинг; 
 • Ориентират се в правните аспекти и правните проблеми на регулиране на бизнеса на национално и международно равнище; 
 • Използват инструментариума на математиката, информатиката и статистиката; 
 • Прилагат специализирани знания и умения в областта на международния бизнес на микро- и макроравнище; на вътрешния и международния маркетинг и неговите специфични предимства и възможности в продуктов, географски и функционален аспект; на финансовото и банковото обслужване на бизнеса в национален и международен план: финансови и кредитни операции, сделки с ценни книжа и механизъм на борсова търговия, кредитиране и гарантиране на финансовите, банковите и външноикономическите операции; 
 • Владеят техники за подготовка и осъществяване на международни сделки за покупко-продажба, за реализиране на международни стопански операции, както и за управление на инвестиционни проекти с национално и международно значение, с участието на чуждестранни капитали и други чужди ресурси; 
 • Познават европейската бизнес среда, интеграционните процеси в Европа, европейската иновационна политика, както и специфичните икономгеографски, демографски и социокултурни особености на конкретни регионални европейски пазари; 
 • Осъществяват (на български и чужд език) комуникационна политика на компании за целите на международния бизнес и междукултурния мениджмънт. 

Завършилите специалност Международни икономически отношения“ (съвместна програма) в най-висока степен отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация, в стопански организации с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те също така притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании. 

Обща информация

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за платено обучение

860 лв.

Учебен план

Учебен план (редовно обучение, валиден от учебната 2022/2023 г. за прием 2022/2023 г.)


Бизнес икономика с преподаване на английски език

(съвместна програма между УНСС и Стопанска академия Д.А. Ценов" -  Свищов)

Цели на обучението

Основна цел на обучението е да осигури качествена подготовка на студентите бакалаври в обхвата на ключови направления на бизнес икономиката. Обучението се извършва съвместно между УНСС и СА-Свищов.

Основната цел се реализира в следните направления:

 • Комплексна теоретична и практическа подготовка по важни икономически и управленски страни на бизнес-организациите.
 • Голяма изборност от студентите на изучавани учебни дисциплини.
 • Задълбочена подготовка по методологични и методически въпроси за обосноваване на управленски решения.
 • Силна практическа ориентация на обучението.

Професионална реализация

Завършилите специалността Бизнес икономика с преподаване на английски език” могат да работят и да се реализират като: бизнес анализатори на ресурси, дейности и процеси в компании с различен предмет на дейност; аналитични специалисти по управление на човешките ресурси; управление на инвестиции и иновации в бизнес организации; управление на интелектуалната собственост; експерти в консултантски организации, научно – изследователски организации и във финансови институции, ориентирани към бизнеса, вкл. икономически експерти в държавната администрация.

Завършилите специалността Бизнес икономика с преподаване на английски език” могат да продължат обучението си в ОКС Магистър. 

Обща информация

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за платено обучение

860 лв.

Учебен план

Учебен план (редовно обучение, валиден от учебната 2022/2023 г. за прием 2022/2023 г.)


Магистърски програми

Кандидатствайте тук

Бизнес иновации и мениджмънт /на англ.език/

(съвместна програма)

Цели на обучението

Обучението в магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт /на англ.език/ (съвместна програма)” е с продължителност 2 семестъра и има за цел да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри на средно и високо управленско ниво за нуждите на бизнеса. То трябва да допринесе за разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на ангажираните в сферата, както и преминали през обучението ОКС „Бакалавър” в научните направления на УНСС и в други акредитирани висши учебни заведения в страната. Основните цели и научни направления, в които ще се търси повишаване и утвърждаване на знанията са:

 • Придобиване на необходимите знания относно основни икономически и управленски инструменти, касаещи управлението на бизнес организацията;
 • Придобиване на знания и умения разграничаващи един бизнес от неговите конкуренти с фактори като автентичност на идеята, методология на работа, ефикасност на процеса и разработване на нови идеи;
 • Придобиване на необходимите знания, с които ще може успешно да се отговори на поставените цели и да се задоволят бизнес потребностите;
 • Придобиване на знания и умения, които стимулират ефективно стратегическо управление, интелигентно вземане на решения и бизнес иновации;
 • Придобиване на необходимите умения за справяне с възникналите проблеми в бизнеса, чрез повишаване на знанията по антикризисно управление.
 • Придобиването на умения за идентифициране на бизнес възможностите и въвеждането на нови бизнес идеи, чрез притежаване на стратегически умения

Професионална реализация

Завършилите специалност „Бизнес иновации и мениджмънт /на англ.език/ (съвместна програма)”, в ОКС „Магистър'', имат възможност за успешна професионална реализация в:

 • Експерти в централната и местна държавна администрация;
 • Частните и държавни компании по управление на риска от разработване и реализация на иновациите;
 • Високо технологични бизнеси;
 • Стартъп компании;
 • Консултантски организации;
 • Научноизследователски и развойни организации;
 • В неправителствените организации

Обща информация

Професионално направление

Икономика

ОКС

магистър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 1 година (2 семестъра)

Форма на дипломиране

дипломна работа

Квалификационна характеристика

Квалификационна характеристика - на български език

Квалификационна характеристика - на английски език


Екологично предприемачество

(съвместна програма)

Цели на обучението

Магистърската програма за специалност „Екологично предприемачество (съвместна програма)“ е разработена съвместно от екипи професионалисти от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ в отговор на нарастващия интерес и нужди на обществото към подготовката на високообразовани предприемачи, способни не само да идентифицират, но и да създават предприемачески възможности за разрешаването на екологични проблеми и на тяхна основа да стартират и развиват нови конкурентоспособни, с потенциал за растеж екологични предприятия. Подготовката и осъществяването на съвместната програма са подкрепени от проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, като приемът на студенти стартира от академичната 2022/2023 учебна година. Програмата съчетава новите достижения в предприемаческата наука и добри практики с изградените традиции и постижения в предприемаческото обучение (от март 1991 г. в УНСС и България) и обучението по екоикономика в УНСС и в свързаните образователни области в СА „Д. А. Ценов“ - Свищов:

 • Реализирани множество предимно международни и европейски проекти с участници от водещите европейски университети;
 • Налична обратна връзка от многогодишното обучение по магистърските програми за специалност „Предприемачество“, специалност „Екоикономика“ (УНСС) и „Аграрна икономика“ (СА „Д. Ценов“);
 • Реализирани множество публикации, конференции, семинари, обучения; - Получени признания (в т.ч. от Европейската фондация за управленско развитие (EFMD), Брюксел);
 • Реализиран пилотен обучителен курс по екопредприемачество по проект „Образование по екопредприемачество в три извънстолични университета” (съвместен проект между ИИОЗ-БАН и Института за енергийни и екологични изследвания (IFEU), Хайлдерберг, Германия). 

Магистърската програма е надграждане на бакалавърската степен на специалностите „Предприемачество“ (преподавана в УНСС от 2007 г.), „Екоикономика“ (от 2006 г.), и „Аграрна икономика“ за СА „Д. Ценов“ като се обогатяват и допълват придобитите в тази степен знания и умения с последните достижения в изследванията, консултирането и преподавателската дейност на академичния състав на катедри „Предприемачество“ и „Икономика на природните ресурси“ (УНСС) и катедри „Аграрна икономика“, „Икономика и управление на туризма“ и „Стратегическо планиране“ (СА „Д. Ценов“). Целите на обучението са:

 • да се формират знания и умения у участниците в програмата за създаването и управлението на собствен екологичен бизнес;
 • да се разбират и управляват взаимоотношенията на екологичния предприемач с основните заинтересовани лица (стейкхолдери), партньори и ключовите сътрудници;
 • да се разбират и реализират процесите на управление и развитие на новосъздадено екологично предприятие в среда с нарастващи екологични предизвикателства;
 • да се представят последните достижения на изследванията и консултирането в областта на екологичното предприемачество;
 • да се познава, планира и управлява процесът на растеж на новосъздадени екологични предприятия. 

Професионална реализация

Завършилите специалност „Екологично предприемачество“ в ОКС „магистър“ имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • Създатели на собствен екологичен бизнес или развиващи вече съществуващия си екологичен бизнес.
 • Участници в различни структури, подкрепящи екологичното предприемачество (управителни съвети, бордове на директори, сдружения и т.н.).
 • Консултанти по управление и развитие на екологични предприятия.
 • Експерти, мениджъри и правещи политиките в различни правителствени и неправителствени организации, подкрепящи екологичното предприемачество.
 • Експерти и мениджъри в инкубатори, акселератори, технологични паркове, и други организации, сред чиито приоритети е насърчаване на екологичното предприемачество.
 • Разработчици, координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на екологичното предприемачество.

Завършилите специалност „Екологично предприемачество“ в ОКС „магистър“ имат възможност за продължаване на обучението в ОНС „доктор“. 

Обща информация

Професионално направление

Икономика

ОКС

магистър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 1 година (2 семестъра)

Форма на дипломиране

дипломна работа

Квалификационна характеристика

Квалификационна характеристика


Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор

(съвместна програма)

Цели на обучението

В съвременния свят, счетоводнопознавателният процес се утвърди като логично единство на базовото икономическо изследване, фактологичното отчетно отразяване, вътрешно финансовия контрол над операциите, икономическия анализ и финансовото планиране. Обучението в специалност “Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор”, ОКС Магистър съдейства за създаването на модерна финансова администрация в публичния сектор, способна да отговори на изискванията на членството на страната ни в Европейския съюз. Целите на обучението по специалност “Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор”, ОКС Магистър включват:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания от областта на счетоводството и стандартизацията в публичния сектор;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработването на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции, утвърждаващи лидерските качества, уменията за непрекъснато учене, междуличностните и комуникационните умения, както и професионалните умения за решаване на проблеми от съответната професионална област, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация

Завършилите специалност “Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор” имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство с висше образование в различните форми на икономическата организация в системата на публичната администрация. В предприятията от публичния сектор, завършилите специалността придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като главен счетоводител, финансов експерт, директор по икономическите въпроси, методолог по счетоводен анализ, и други финансово – икономически длъжности. Завършилите тази специалност могат да придобият допълнителна професионална квалификация като дипломиран експерт счетоводители и регистриран одитор в областта на независимия финансов одит.

Обща информация

Професионално направление

Икономика

ОКС

магистър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 1 година (2 семестъра)

Форма на дипломиране

магистърска теза

Квалификационна характеристика

Квалификационна характеристика - на български език


Стратегически маркетинг

(съвместна програма)

Цели на обучението

Магистърската програма по „Стратегически маркетинг“ (2 семестъра) е предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен, без ограничение на професионалното направление. Програмата е от професионално направление „Икономика“ и има за цел да доразвие и надгради както знанията в областта на стратегическия маркетинг, така и мениджърските умения на студентите. В съдържателно отношение обучението в тази програма е процес на изграждане на специализирани по своя характер знания и умения, и на превръщане на участника в програмата в експерт, способен да ръководи дейностите и процесите по разработване и прилагане на стратегически маркетингови решения. Съвременните организации – били те комерсиални или нетърговски, частни или публични, държавни или недържавни – повече от всякога зависят от своите експерти и мениджъри. Навлизането на маркетинга като функция в съвременните организации е породено от необходимостта постоянно да се привличат и задържат потребители на услугите, които те предоставят. Организациите имат нужда от мениджъри и експерти, които да разбират, и на тази основа – да управляват, в т.ч. да изследват, анализират, създават, развиват и оползотворяват, отношенията с потребителите и с останалите елементи на обкръжаващата среда. Изброените дейности и задачи предполагат наличие на специалисти, подходящи за различни нива - изпълнителско, експертно, средно мениджърско и висше мениджърско. Основната цел на обучението в магистърската програма по „Стратегически маркетинг“ е подготовката на високо квалифицирани специалисти за експертно, средно мениджърско и висше мениджърско равнище, които умеят да формулират, изследват и анализират неструктурирани проблеми, отнасящи се до обкръжението на организацията; умеят да разработват и прилагат специално създадени за дигиталния свят изследователски инструменти; и умеят да предлагат и обосновават нестандартни и творчески маркетингови решения, взети на базата на задълбочен анализ на голям брой фактори, въздействащи върху маркетинговите дейности в организации с различен предмет на дейност. Допълнителните цели на обучението в програмата по „Стратегически маркетинг“ са следните:

 • задълбочаване и доразвиване на знанията в областта на маркетинговата логика и философия до специализирано/ експертно ниво;
 • изграждане и обогатяване на знания за приложението на дигиталните технологии във всички сфери на маркетинга;
 • изграждане и доразвиване на знания и умения за търсене, оценка, обработване и анализ на голямо количество структурирани и неструктурирани данни с цел формулиране и прилагане на маркетингови стратегии и нестандартни решения на маркетинговите проблеми, възникващи в съвременния свят;
 • изграждане и доразвиване на знания и умения за средно и висше мениджърско ниво в областта на маркетинга, в т.ч. за вземане на решения; за подбор и управление на човешките ресурси в областта на маркетинга; за ръководство на процесите на разработване и изпълнение на стратегии и програми в областта на маркетинга; за оценка на представянето на индивидите, екипите и организациите въз основа на комплекс от маркетингови метрики.

Професионална реализация

Магистърската програма по „Стратегически маркетинг“ отваря вратите както за попрището на бизнеса, така и за управление на маркетинговите дейности на нетърговските организации. Отличните възможности за професионална реализация се дължат на знанията, уменията и компетентностите да се анализират проблемите и да се предлагат работещи решения чрез използване на инструментите и техниките на маркетинга в съвременната среда. Със своите знания, умения и професионални компетентности завършилите магистри по стратегически маркетинг са добре подготвени за заемане на експертни и средни управленски позиции, а в перспектива – и на висши управленски позиции, в широк кръг организации: органи на държавната и местната власт (министерства, комитети, агенции, регионални администрации); големи, средни и малки фирми, холдинги, сдружения, корпорации; държавни и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности; финансови институции (банки, борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове); синдикални и работодателски организации, отраслови камари и палати; фондации;международни организации. Освен това те могат да работят и в специализирани агенции за маркетингови услуги: дигитални рекламни агенции, дигитални PR агенции, агенции за медийно планиране, агенции за директен маркетинг, консултантски и одиторски компании в областта на дигиталния маркетинг, и др.

Завършилите магистърската програма по „Стратегически маркетинг“ могат да продължат развитието си и като докторанти в университети, институти и изследователски центрове.  

Обща информация

Професионално направление

Икономика

ОКС

магистър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 1 година (2 семестъра)

Форма на дипломиране

магистърска теза

Квалификационна характеристика

Квалификационна характеристика


Управление на продажбите в търговията

(съвместна програма)

Цели на обучението

Магистърската програма „Управление на продажбите в търговията“, редовно обучение, е със срок на обучение 1 г. (два семестъра). Обучението се осъществява съвместно от катедра „Икономика на търговията“, УНСС и катедра „Търговски бизнес“, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов по Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“. В магистърската програма могат да кандидатстват и да се обучават студенти, завършили ОКС "бакалавър" от всички професионални направления в УНСС и други акредитирани висши училища. Магистърската програма „Управление на продажбите в търговията“ обхваща значими за успешния търговски бизнес аспекти, свързани с постигането на целите на компанията чрез проактивно търговско взаимодействие с клиентите и поддържането на интензивни и дългосрочни връзки с тях. Основните цели на обучението в ОКС „магистър“, специалност „Управление на продажбите в търговията“, са насочени към:

 • познаване и разбиране на теории, принципи и закономерности в областта на управлението на продажбите в търговията;
 • постигане на задълбочени теоретико-приложни знания относно търговията и продажбите, включително продажбите на организираните пазари, разработването на стратегии за ефективно насърчаване растежа на продажбите, управлението на търговските екипи, асортимента, веригите за доставка, сделките по търговско посредничество, рекламата, мърчандайзинга;
 • овладяване на теоретически и практически знания, свързани с управлението на търговската дейност, с управлението на персонала, стоковия асортимент, продажбите, цените, взаимоотношенията с клиентите и доставчиците;
 • приложение на специализирани знания, чрез които се внедряват в практиката нови идеи и решения за утвърждаване на търговския продукт на пазара и нарастване на продажбите.

Професионална реализация

Завършилите магистри по специалност „Управление на продажбите в търговията“ могат да осъществяват следните основни функции и дейности и да заемат съответните длъжности:

 • мениджъри (изпълнителни и търговски директори, маркетинг мениджъри, продуктови мениджъри, мениджъри „ключови клиенти“ и др.) в големи фирми за търговия, холдинги, търговски вериги и др.;
 • експертни и ръководни длъжности в институции, осъществяващи регулаторни функции в областта на търговията и защитата на потребителите: министерства, комисии (КЗП, ДКСБТ), областни и общински съвети и др.;
 • мениджъри по продажбите в банки, застрахователни агенции, инвестиционни дружества и др.;
 • брокери на лицензираните стокови борси;
 • предприемачи в областта на търговията и други отрасли на икономиката.

На завършилите магистри се предоставя възможност за продължаване на обучението в образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (търговия)“.

Обща информация

Професионално направление

Икономика

ОКС

магистър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 1 година (2 семестъра)

Форма на дипломиране

дипломна работа

Квалификационна характеристика

Квалификационна характеристика