100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 24 април 2014 12:09

Правила за организиране на почивния сезон през 2014 г. в УОБ - с. Равда

1. Продължителност на смените в УОБ – с. Равда

Продължителността на една смяна за сезон 2014 г. e единадесет дни (десет нощувки).

През активния период – от 23 юни до 7 септември 2014 г. – може да се ползва само една смяна. През останалия период може да се ползват не повече от две последователни смени.

За летния сезон през 2013 г.смените са:

Първа смяна

от 01.06 до 11.06

Втора смяна

от 12.06 до 22.06

Трета смяна

от 23.06 до 03.07

Четвърта смяна

от 04.07 до 14.07

Пета смяна

от 15.07 до 25.07

Шеста смяна

от 26.07 до 05.08

Седма смяна

от 06.08 до 16.08

Осма смяна

от 17.08 до 27.08

Девета смяна

от 28.08 до 07.09

Десета смяна

от 08.09 до 18.09

Приемането и настаняването в УОБ - с. Равда, става след 8.00 часа, а напускането - до 13.00 часа.

2. Настаняване

Почиващите се настаняват в базата въз основа на представена карта и документ за самоличност на лицата, вписани в нея. Лица, невписани в картата, не се настаняват в базата.

3. Право да ползват УОБ - с. Равда, имат следните категории кандидати (приоритетни групи):

първа група

преподаватели и служители, работещи на основен трудов договор в УНСС, членове на техните семейства (съпруг/а) с деца до 18 г., а ако децата са студенти - до 25 г.

втора група

пенсионери на УНСС

трета група

семейства на деца на щатни преподаватели и служители

четвърта група

външни лица (български граждани и чужденци).

4. Срок за подаване на молбите за ползване на УОБ – с. Равда:

Срокът за подаване на молбите (по образец) през летния сезон е от 12.05.2014 г. до 05.06.2014 г. включително. Подаването на молбите се извършва при Таня Иванова, старши експерт (социален работник), стая 2011.

5. Класиране на  молбите:

Класирането на постъпилите молби се извършва от комисия в състав: доц. д-р Маргарита Кръстева – председател, и членове: доц. д-р Милчо Толев и Таня Иванова (социален работник).  

При класиране на молбите комисията спазва следните критерии:

първи критерий – приоритетът на групата, в която е кандидатът.

втори критерий – ползване на почивната станция през предходната година, като предимство има този, който не я е ползвал.

трети критерий - трудов стаж в УНСС.

През активния период молбите на лицата извън първата група се удовлетворяват при условие, че има свободни места.

За периода на кандидатстудентската кампания преподавателите и служителите, получили карта за почивка в УОБ - с. Равда, се освобождават от участие в кампанията като квестори.

Комисията извършва окончателното разпределение по стаи на кандидатите.

Когато те са повече от наличния контингент легла, приоритет се дава на преподаватели  и служители от първа група.

Избор на стаи не се допуска.

Класирането на молбите се извършва на 09.06.2014 г., а резултатите се обявяват на 10.06.2014 г.

6. Допълнително подаване на молби за непопълнените места:

За смените, в които има непопълнени места след обявяване на класирането, молби се подават от 11.06.2014 г. до 13.06.2014 г.

Класирането на допълнително подадените молби се извършва на 17.06.2014 г., а обявяването  на резултатите - на 18.06.2014 г.

Непопълнените места след второ класиране се обявяват отново, а длъжностното лице  издава карта по реда на подаване на молбите.

7. Цени на нощувките в УОБ - с. Равда:              

Цените на нощувките са за един почиващ, независимо дали той ще ползва постоянно или допълнително легло (диван).

за работещи на основен трудов договор в УНСС и за пенсионери (пенсионирани) в УНСС

9.00 лв.

за членове на семействата на работещи на основен трудов договор в УНСС и пенсионери УНСС (съпруг/а)

10.00 лв.

външен ползващ  стаята съвместно с работещ на основен трудов договор

10.00 лв.

деца от 10 до 18 г., учащи се – до 25 г.

10.00 лв.

деца до 10 г.

4.50 лв.

за външни лица

през юли и  август

30.00 лв.

през останалите месеци

20.00 лв.

за деца до 10 г. на външни лица - 50% от цената за възрастен:

през юли и август

15.00 лв.

през останалите месеци

10.00 лв.

за участниците в организирани прояви (семинари,конференции и др.)

30.00 лв.

за чужденци

60.00 лв.

за участници в делови срещи, организирани от ректорското ръководство, се заплаща по цени за работещи на основен трудов договор в УНСС

9.00 лв.

ползване на конферентната зала от външни организации става срещу заплащане

300.00 лв.

Ползване на апартамент става само с разрешение на ректора.

Цената на апартамента е с 50% по-висока за всички горепосочени категории.

8. Ползването на УОБ – Равда, за организирани мероприятия от УНСС, научни конференции и семинари се извършва извън активния курортен сезон: от 01.06.2014 г. до 10.09.2014 г.

За този период може да се ползва само малката конферентна зала за заседания на работни групи, създадени по решение на АС, РС или на Ректора на УНСС, при свободен леглови капацитет на УОБ.

9. Заплащане на наетите стаи:

Издаването на картите се извършва от Таня Иванова веднага след заплащането им.

Заплащането на картите се извършва:

за първа смяна                      - в момента на подаването на молбите.

за втора и трета смяна        - от 10.06.2014 г. до 17.06.2014 г.

за всички останали смени   - до 23.06.2014 г.

Наемащият стаята заплаща всички постоянни легла, независимо дали са попълнени или не.

Ако е работещ на основен трудов договор в УНСС или пенсионер (пенсиониран в УНСС), наема стая, без да ползва всички постоянни легла, заплаща непопълнените легла по цени за член за семейство (съпруг/а).

Пропусналите срока на плащането губят правото да ползват картата и местата им се заемат от следващия, класиран от комисията.

Ако предоставената стая в почивната станция не се заема до два дни от започване на смяната, без да е уведомено длъжностното лице, стаята се заема от следващия в класирането, като стойността на заплатената и неизползвана карта не се възстановява.

10. Храненето в стола на УОБ - с. Равда, се извършва по предварителна заявка от почиващите:

Заявките за храна се дават предварително (предишния ден), като се заплащат при заявяването.

Аламинутите се приготвят без предварителна заявка.

11. Освобождаване на стаите:

При освобождаването на стаите в присъствието на управителя или домакина на базата се извършва оглед за наличието на имуществото в тях съгласно инвентарния опис.

При освобождаването на стаите почиващите заплащат проведените от тях телефонни разговори по справка от администратора , както и нанесени вреди на имуществото.